Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
Solving Problems 93
NOTICE: Make regular backups of your data files. System Restore does not monitor your data
files or recover them.
Creating a Restore Point
1 Click the Start button and click Help and Support.
2 Click System Restore.
3 Follow the instructions on the screen.
Restoring the Computer to an Earlier Operating State
If problems occur after you install a device driver, use Device Driver Rollback (see page 89)
to resolve the problem. If that is unsuccessful, then use System Restore.
NOTICE: Before you restore the computer to an earlier operating state, save and close all open
files and close all open programs. Do not alter, open, or delete any files or programs until the
system restoration is complete.
1
Click the Start button, point to All Programs Accessories System Tools, and then
click System Restore.
2 Ensure that Restore my computer to an earlier time is selected and click Next.
3 Click a calendar date to which you want to restore your computer.
The Select a Restore Point screen provides a calendar that allows you to see and select
restore points. All calendar dates with available restore points appear in bold.
4 Select a restore point and click Next.
If a calendar date has only one restore point, then that restore point is automatically
selected. If two or more restore points are available, click the restore point that you
prefer.
5 Click Next.
The Restoration Complete screen appears after System Restore finishes collecting
data and then the computer restarts.
6 After the computer restarts, click OK.
To change the restore point, you can either repeat the steps using a different restore
point, or you can undo the restoration.
93

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dell Inspiron 5100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dell Inspiron 5100 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info