Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
Using a Battery 43
Checking the Battery Charge
The Microsoft
®
Windows
®
power meter window and icon, the battery charge gauge,
and the low-battery warning provide information on the battery charge.
Power Meter
The Windows power meter indicates the remaining battery charge. To check the power
meter, double-click the icon on the taskbar. For more information on the Power Meter
tab, see "Power Management" in the Tell M e How help file. To access the help file, see
page 80.
If the computer is connected to an electrical outlet, a icon appears.
Low-Battery Warning
NOTICE: To avoid losing or corrupting data, save your work immediately after a low-battery
warning. Then connect the computer to an electrical outlet. If the battery runs completely out of
power, hibernate mode begins automatically.
A pop-up window warns you when the battery charge is approximately 90 percent depleted.
For more information on low-battery alarms, see "Power Management" in the Tell Me How
help file. To access the help file, see page 80.
Charging the Battery
NOTE: The AC adapter charges a completely discharged battery in approximately 3 hours with
the computer turned off. Charge time is significantly longer if the computer is on and running at
high processor speeds and system activity levels. Running the computer at high system activity
levels for extended periods of time may prevent the battery from charging.
When you connect the computer to an electrical outlet or install a battery while the
computer is connected to an electrical outlet, the computer checks the battery charge and
temperature. If necessary, the AC adapter then charges the battery and maintains the
battery charge.
If the battery is hot from being used in your computer or being in a hot environment, the
battery may not charge when you connect the computer to an electrical outlet.
43

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dell Inspiron 5100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dell Inspiron 5100 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info