Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
34 Setting Up Your Computer
www.dell.com | support.dell.com
Setting Up Your Internet Connection
To set up an AOL or MSN connection:
1 Save and close any open files, and exit any open programs.
2 Double-click the MSN Explorer or AOL icon on the Windows
®
desktop.
3 Follow the instructions on the screen to complete the setup.
If you do not have an MSN Explorer or AOL icon on your desktop or if you want to set up
an Internet connection with a different ISP:
1 Save and close any open files, and exit any open programs.
2 Click the Start button and click Internet Explorer.
The New Connection Wizard appears.
3 Click Connect to the Internet.
4 In the next window, click the appropriate option:
If you do not have an ISP and want to select one, click Choose from a list of
Internet service providers (ISPs).
If you have already obtained setup information from your ISP but you did not
receive a setup CD, click Set up my connection manually.
If you have a CD, click Use the CD I got from an ISP.
5 Click Next.
If you selected Set up my connection manually, continue to step 6. Otherwise, follow
the instructions on the screen to complete the setup.
NOTE: If you do not know which type of connection to select, contact your ISP.
6
Click the appropriate option under How do you want to connect to the Internet?, and
then click Next.
7 Use the setup information provided by your ISP to complete the setup.
If you are having problems connecting to the Internet, see "Modem and Internet
Connection Problems." If you cannot connect to the Internet but have successfully
connected in the past, the ISP might have a service outage. Contact your ISP to check the
service status, or try connecting again later.
34

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dell Inspiron 5100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dell Inspiron 5100 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info