Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
WAARSCHUWINGEN
Gebruik dit apparaat uitsluitend zoals in dit boekje wordt aangegeven.
Deze aanwijzingen hebben niet de bedoeling elke mogelijke toestand en situatie die kan
optreden te dekken. Men moet altijd het gezond verstand gebruiken en voorzichtig zijn bij
de installatie, de werking en de bewaring van huishoudelijke apparatuur.
Dit apparaat is bestemd voor de klimaatregeling van huiselijke ruimten en dient niet voor
andere doeleinden gebruikt te worden.
Het is gevaarlijk om op welke wijze dan ook de kenmerken van het apparaat te wijzigen.
Het apparaat moet geïnstalleerd worden met inachtneming van de nationale voorschrif-
ten inzake elektrische installaties.
Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een technisch servicecentrum dat
door de fabrikant erkend is. Reparaties uitgevoerd door ondeskundig personeel kunnen
gevaarlijk zijn.
Dit apparaat mag uitsluitend door volwassenen gebruikt worden. Sta het gebruik van dit
apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of senso-
riële capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden
gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toe-
zicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
Dit apparaat moet op een doeltreffende aardleiding aangesloten worden. Laat de elek-
trische installatie door een gekwalificeerd elektricien controleren.
Vermijd het gebruik van verlengsnoeren voor het netsnoer.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamhe-
den gaat uitvoeren.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat te verplaatsen.
Installeer het apparaat niet in ruimten waar de lucht gas, olie, zwavel kan bevatten, of in
de buurt van warmtebronnen.
Plaats het apparaat op een afstand van minstens 50 cm van brandbare stoffen (alcohol,
enz.) of recipiënten onder druk (spuitbussen, enz.).
Plaats geen zware of warme voorwerpen op het apparaat.
Maak het luchtfilter minstens eens per week schoon.
Gebruik geen verwarmingstoestellen in de nabijheid van dit apparaat.
Indien het apparaat vervoerd moet worden, moet het verticaal gezet of op een zijde
gelegd worden. Verwijder vóór het transport al het water uit het apparaat. Wacht na het
transport minstens 1 uur voordat u het apparaat weer aanzet.
Dek het apparaat nooit af met plastic zakken wanneer het wordt opgeborgen.
Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Men adviseert dus dit materiaal in de speciale
bakken voor gescheiden afvalverzameling te doen.
Breng het apparaat aan het einde van zijn nuttige levensduur naar een speciaal inzamel-
centrum.
Als het netsnoer beschadigd is, mag dit uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of
door zijn technische servicedienst, om elk risico te voorkomen.
140 A is een koelmiddel dat aan de EG-milieuverordeningen voldoet.Men adviseert om het
koelcircuit van het apparaat niet te doorboren.
MILIEU-INFORMATIE: Deze unit bevat gefluoreerde gassen met broeikaseffect voorzien door
het Protocol van Kyoto. De onderhouds- en de sloopwerkzaamheden mogen uitsluitend
door vakkundig personeel worden uitgevoerd (R140A, GWP=1975).
70
NL
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe kan ik het water dat in de machine zit afvoeren? Gesteld op 27-7-2018 om 08:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een delonghi pac95. Wanneer hij langer dan een kwartier aanstaat omt er veel water ui het apparaat. Waar zit de opvangbak. Heeft iemand een schena van dit apparaat.
  Gesteld op 23-7-2018 om 19:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Er zit onderaan achter een dopje langs waar het opvangbakje kan geleegd worden. Echter kan er een buisje verstopt geraken en dan loopt het water er onder uit. Hebben wij ook gehad. Indien niet meer in garantie: zijkant openschroeven, paneel eraf en gaatje van dat buisje met soepele draad openprikken. Geantwoord op 24-7-2018 om 10:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Hier mijn notitie van toen: De technieker heeft het toestel geopend (langs de linkerzijde als je er voor staat) en op halve hoogte het ondiepe witte wateropvangbakje (onder de koelelementen) daar de afvoer van doorgeprikt met een fijne schroevendraaier en alles terug toegemaakt. Werkt sindsdien foutloos, geen druppel meer gezien.
   NinaGeantwoord op 24-7-2018 om 10:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Werkt de airco op gas moeten we dat zelf bijvullen want hij koelt niet meer Gesteld op 26-5-2018 om 12:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Contacteer de firma voor onderzoek en herstelling. Het kan iets simpel zijn als een verstopte waterafvoer. Geen idee of er gas inzit, maar zeker niet aan gaan zelf prutsen. Geantwoord op 27-5-2018 om 08:54

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Er komt water uit aan de achterkant Gesteld op 19-7-2014 om 18:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het waterreservoir moet geregeld geleegd worden, maar ik kan er niet aan, in de handleiding staat nergens hoe te doen (aan einde seizoen alleen maar ???), met of zonder zwarte stop, er lopen liters water uit onderaan (per uur).
  Nina
  ninavanwon@hotmail.com Gesteld op 3-7-2010 om 10:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ja zelfde probleem die lekbak noemen ze in het schema tray maar ik kan ook geen zwart stop bestellen die in de lekbak vooraan moet heeft hier iemand nog meer problemen mee? en zo ja waar zou je zo'n stop kunnen bestellen?
   groeten vincent mastervinnie23@hotmail.com Geantwoord op 18-10-2011 om 12:56

   Waardeer dit antwoord (10)Misbruik melden
  • De technieker heeft het toestel geopend (langs de linkerzijde als je er voor staat) en op halve hoogte het ondiepe witte wateropvangbakje (onder de koelelementen) daar de afvoer van doorgeprikt met een fijne schroevendraaier en alles terug toegemaakt. Werkt sindsdien foutloos, geen druppel meer gezien.
   NinaGeantwoord op 22-7-2014 om 19:28

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi pac a 95 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi pac a 95 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,94 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info