562683

Advertentie

2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
IMPORTANT
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the follo-
wing code:
Green and yellow: Earth
Blue: Neutral
Brown: Live
As the colours of the wires in the mains lead may not correspond with
the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as
follows:
The green and yellow wire must be connected to the terminal in the plug
marked with the letter E or the earth symbol or coloured green or
green and yellow.
The blue wire must be connected to the terminal marked with the letter
N or coloured black.
The brown wire must be connected to the terminal marked with the let-
ter L or coloured red.
N
E
L
ELECTRICAL CONNECTION (UK ONLY)
A) If your appliance comes fitted with a plug, it will incorporate a 13
Amp fuse. If it does not fit your socket, the plug should be cut off
from the mains lead, and an appropriate plug fitted, as below.
WARNING: Very carefully dispose of the cut off plug after remo-
ving the fuse: do not insert in a 13 Amp socket elsewhere in the
house as this could cause a shock hazard.
With alternative plugs not incorporating a fuse, the circuit must be
protected by a 15 Amp fuse.
If the plug is a moulded-on type, the fuse cover must be re-fitted when
changing the fuse using a 13 Amp Asta approved fuse to BS
1362. In the event of losing the fuse cover, the plug must NOT be
used until a replacement fuse cover can be obtained from your
nearest electrical dealer. The colour of the correct replacement fuse
cover is that as marked on the base of the plug.
B) If your appliance is not fitted with a plug, please follow the instruc-
tions provided below:
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi XVT3000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi XVT3000 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 0,62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van DeLonghi XVT3000

DeLonghi XVT3000 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 4 pagina's

DeLonghi XVT3000 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 4 pagina's

DeLonghi XVT3000 Gebruiksaanwijzing - English - 4 pagina's

DeLonghi XVT3000 Gebruiksaanwijzing - Français - 4 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info