Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/19
Pagina verder
78
• Gebruik het apparaat alleen zoalsin ditboekje
aangeduid wordt. Deze instructies zijn niet be-
doeldomallemogelijkeomstandighedenensi-
tuatiesdiezichkunnenvoordoen,tebehandelen.
Mendientaltijdgebruiktemakenvanhetgezonde
verstandenvoorzichtigheidaandedagleggenbij
deinstallatie,dewerkingendebewaringvanieder
elektrischhuishoudapparaat.
• Dit apparaat is geconstrueerd voor de klimaat-
regelingvanvertrekkeninhuisinmagnietvoor
anderedoeleindengebruiktworden.
• Het isgevaarlijk om de kenmerken van dit ap-
paraatopongeachtwelkewijzetewijzigenofte
veranderen.
• Hetapparaatmoetgeïnstalleerdwordenmetin-
achtnemingvandenationalenormendieelektri-
scheinstallatiesregelen.
Voor eventuele reparaties dientu zichaltijd en
uitsluitendtotdegeautoriseerdeTechnischeAs-
sistentiecentravandefabrikanttewenden.
De reparaties die door ondeskundig personeel
uitgevoerdwordenkunnengevaarlijkzijn.
Ditapparaatmaguitsluitenddoorvolwassenen
gebruiktworden.
Sta het gebruik van het apparaat niet toe aan
mensen (of kinderen) met gereduceerde gees-
telijke,lichamelijke ofzintuiglijkecapaciteitenof
met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij
ondertoezichtstaanofgeïnstrueerdwordendoor
iemanddieverantwoordelijkisvoorhunpersoon-
lijkeveiligheid.
Houdkinderenondertoezichtenzorgervoordat
zenietmethetapparaatspelen.
Ditapparaat moet aangesloten worden op een
doeltreffende aardinstallatie.Laat deelektrische
installatiedooreengekwaliceerdelektriciencon-
troleren.
Vermijdhetgebruikvanverlengsnoerenvoorde
elektrischevoedingskabel.
• Vóóriederereinigingofonderhoudmoetdestek-
keraltijduithetstopcontactwordengetrokken.
Treknooitaandeelektrischevoedingskabelom
hetapparaatteverplaatsen.
Installeerhetapparaatnooitinruimteswaarde
luchtgas,olieofzwavelkanbevatten,ofindena-
bijheidvanwarmtebronnen.
Houdhetapparaatopminstens50cmafstand
van ontvlambare substanties (alcohol enz.) of
van onder druk staande houders (spuitbussen
bijvoorbeeld).
Plaatsgeenzwareofwarmevoorwerpenophet
apparaat.
• Reinigdeluchtltersminstensiedereweek.
Vermijdhetgebruikvanverwarmingsapparaten
indenabijheidvandeklimaatregelaar.
In geval van vervoer moet het apparaat in de
verticale positie blijven dan wel op een zijkant
neergelegdworden.Vóórhettransportmoethet
waterdatinhetapparaatzitvolledigweggenomen
worden.Wachtnahettransportminstens1uur
alvorenshetapparaattestarten.
• Bedekhetapparaatnooitmetplasticzakkenwan-
neerhetopgeborgenworden.
Dematerialendievoordeverpakkinggebruiktzijn
kunnengerecycledworden.Erwordtdusaange-
radenomditmateriaalindespecialebakkenvoor
gescheidenvuilinzamelingwegtegooien.
Aanheteindevandenuttigelevensduurmoetde
klimaatregelaarnaardespecialecentravoorvui-
linzamelinggebrachtworden.
Alsdevoedingskabelbeschadigdis,moetdeze
vervangen worden door de fabrikant of door
dienstechnischeassistentiedienstomiederrisico
tevoorkomen.
Verieer op het kenmerkenplaatje welk type koelgas in
uw apparaat gebruikt wordt.
Speciale waarschuwingen voor apparaten met
koelgas R410A
R410AiseenkoelgasdatdeEG-regelgevingophet
gebiedvandeecologieinachtneemt.Erwordtaan-
geradenhet koelcircuitvan het apparaat nietteper-
foreren.
MILIEUINFORMATIE:dezeunitbevatuorgassenmet
broeikaseffectdieopgenomenzijninhetProtocolvan
Kyoto.Dewerkzaamhedeninhetkadervanonderhoud
envuilverwerkingmogenalleendoorgekwaliceerd
personeeluitgevoerdworden(R410A,GWP=1975).
Speciale waarschuwingen voor apparaten met
koelgas R290
• Leesdewaarschuwingenmetaandacht.
Voorhetontdooiprocesendereinigingmogen
geenandereinstrumentengebruiktwordendan
die,diedoordefabrikantwordenaanbevolen.
Het apparaat moet opgesteld worden in een
ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu
inwerkingzijn(zoalsbijvoorbeeld:openvuur,in
werkingzijndegas-ofelektrischeapparaten).
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi PAC WE125 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi PAC WE125 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,75 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info