Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
65
Er moeten enkele voorschriften opgevolgd
worden om het maximale rendement uit uw
airconditioner te halen.
sluit ramen en deuren van de ruimte waar-
van u het klimaat wilt regelen. Dit geldt
niet voor een installatie met een gat in de
muur. In een dergelijk geval is het raad-
zaam een deur of vensterraam op een
kier te laten, om de juiste luchtverversing
te garanderen.
Scherm het vertrek af van rechtstreeks
zonlicht, door de gordijnen dicht te doen
en/of de rolluiken gedeeltelijk te laten
zakken. Op die manier is het apparaat bij-
zonder zuinig.
Zet geen voorwerpen op de airconditio-
ner;
Dek de luchtinlaat en –uitlaat
niet
af.
Zorg ervoor dat er zich in het vertrek geen
warmtebronnen bevinden.
16
Gebruik het apparaat niet in ruimten met
een hoge vochtigheidsgraad (vb.
washok).
Gebruik het apparaat niet buiten.
Tips
sluit ramen en deuren
laat rolluiken zakken of doe de gordijnen dicht
niet
afdekken
Controleer of de airconditioner op een
vlakke” vloer staat.
NL
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi PAC-AN95 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi PAC-AN95 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info