Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
52
AWAARSCHUWINGEN
Dit apparaat dient uitsluitend gebruikt te worden zoals aangegeven staat in dit instructieboekje.
Deze instructies dienen niet geacht worden elke mogelijke situatie die zich voor kan doen te beschrijven.
Men dient altijd een beroep te doen op gezond verstand en voorzichtigheid bij de installatie, de functio-
nering en het behoud van elk huishoudelijk apparaat.
Dit apparaat is ontworpen als airconditioner voor huiselijke ruimtes en dient niet voor andere doeleinden
gebruikt te worden.
Het is gevaarlijk de eigenschappen van het apparaat te wijzigen of te veranderen op welke manier dan
ook.
Het apparaat dient geïnstalleerd te worden volgens de nationaal voorgeschreven regels omtrent de
installatie.
•Voor eventuele reparaties, dient men zich altijd en uitsluitend te wenden tot de Technische Assistentie
Centra die geautorizeerd zijn door de Fabrikant. Reparaties uitgevoerd door niet vakbekwaam personeel
kunnen gevaarlijk zijn.
Dit apparaat dient uitsluitend bedient te worden door volwassenen; men dient absoluut niet toe te laten
dat kinderen ermee spelen.
•Voor eventuele reparaties, dient men zich altijd en uitsluitend te wenden tot de Technische Assistentie
Centra die geautorizeerd zijn door de Fabrikant. Reparaties uitgevoerd door niet vakbekwaam personeel
kunnen gevaarlijk zijn.
Dit apparaat dient aangesloten te worden op een goed functionerende aardleiding: Laat uw elektrici-
teitsnet controleren door een vakman.
Het gebruik van verlengsnoeren dient vermeden te worden.
Altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken, alvorens over te gaan tot schoonmaken of onderhoud.
Niet aan het electriciteitssnoer trekken om het apparaat te verplaatsen.
Het apparaat niet installeren in ruimtes waarbinnen de lucht gas, olie of zwavel kan bevatten en niet in
nabijheid van warmtebronnen.
Geen zware of warme voorwerpen op het apparaat zetten.
Minstens elke week de filters schoonmaken.
Denkt eraan het apparaat aan het einde van elk seizoen te ontkalken (zie blz. 61). In de regio waar het
water buitengewoon veel kalk bevat, wordt aangeraden het hiervoor bestemde anti-kalk produkt toe te
voegen aan het water, dit produkt kan verkregen worden bij de geautorizeerde Assistentie Centra.
Het gebruik van verwarmingsapparaten in nabijheid van de airconditioner vermijden.
Als het niet mogelijk is het apparaat verticaal te vervoeren, moet hij aan een schuin vlak worden vastge-
zet. Zet het niet horizontaal.
Alvorens het apparaat te transporteren eerst het condenswaterbakje en de opvangbak legen.
Na een transport minstens één uur wachten alvorens het apparaat aan te zetten.
De materialen die gebruikt worden voor de verpakking kunnen gerecycleerd worden. Wij raden daarom
aan deze materialen in de hiervoor bestemde afvalbakken voor gescheiden verzameling te werpen.
Indien het apparaat gebruikt wordt in ruimtes zonder luchtwisseling dient men voorzorgsmaatregelen te
treffen om te voorkomen dat eventueel ontsnapt koelgas in de ruimte blijft hangen waardoor gevaar
voor brand ontstaat.
Dit apparaat dient gebruikt en weggezet te worden in kamers met een volume dat groter is dan 15 m
3
.
R290 is een koelmiddel dat voldoet aan de EEG-normen op het gebied van de ecologie. Als u hen in de
omgeving terecht laat komen zijn deze stoffen schadelijk voor de ozonlaag, en het wordt dus aanbevo-
len het koelcircuit van het apparaat niet te doorboren. Geef het klimaatregelingstoestel af bij een spe-
ciaal verzamelcentrum wanneer u het afdankt.
Houd het apparaat op een afstand van minstens 50 cm. van ontvlambare stoffen (alcohol, enz.) of van
houders onder druk (b.v. spuitbussen)
Bedek het apparaat niet met plastic zakken wanneer u het opbergt.
Niet geventileerde ruimten waarin een apparaat gebruikt wordt dat ontvlambare koelstof bevat, dienen
compatibel te zijn, zodat eventuele gaslekken niet een dermate concentratie kunnen bereiken die brand,
of explosies zouden kunnen veroorzaken door de aanwezigheid van andere warmtebronnen (electrische
verwarmingselementen, kachels of dergelijken).
Indien het electriciteitssnoer beschadigd is dient dit vervangen te worden door een vakman die geauto-
rizeerd is door de fabrikant.
NL-5751010800 26-01-2004 16:33 Pagina 52
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi PAC 45 ECO bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi PAC 45 ECO in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info