Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
23
FR
INDEX
INTRODUCTION ................................. 24
Symboles utilisés dans ce mode d’emploi .......24
Lettres entre parenthèses ................................24
Problèmes et réparations .................................24
SECURITE ........................................ 24
Consignes fondamentales de sécurité ..............24
UTILISATION CONFORME A LA
DESTINATION .................................... 25
MODE D’EMPLOI ................................ 25
DESCRIPTION....................................25
Description de l’appareil ..................................25
Description du panneau de contrôle ................25
Description des accessoires ............................26
OPERATIONS PRELIMINAIRES ................ 26
Contrôle de l’appareil ......................................26
Installation de l’appareil ...................................26
Branchement de l’appareil ................................26
Première mise en marche de l’appareil ............26
MISE EN MARCHE DE L’APPAREIL ........... 27
ARRET DE LA MACHINE ........................ 27
CONFIGURATIONS DU MENU ................. 27
Détartrage ........................................................ 27
Réglage de l’heure ........................................... 27
Arrêt automatique ............................................28
Marche automatique ........................................28
Réglage de la température ...............................28
Economie d’énergie .........................................28
Programmation de la dureté de l’eau ...............29
Réglage de la langue ........................................29
Installation du filtre .......................................... 29
Substitution du filtre ........................................ 29
Activation/Désactivation du signal sonore .......29
Valeurs d’usine (mise à zéro) ...........................29
Fonction de statistique .....................................29
PREPARATION DU CAFE ....................... 30
Sélection du goût du café ................................30
Sélection de la quantité de café dans la tasse ..30
Café Correspondant ......................................... 30
Quantité de café en tasse (ml) .........................30
Personnalisation de la quantité de mon café .... 30
Réglage du moulin à café .................................30
Conseils pour obtenir un café plus chaud ........ 30
Préparation du café en utilisant le café en
grains ...............................................................31
Préparation du café en utilisant le café en grains
déjà moulu ....................................................... 31
PREPARATION DU CAPPUCCINO ET DU LAIT
CHAUD (SANS MOUSSE) ...................... 31
Préparation du lait chaud (sans mousse) .........32
Nettoyage de la buse à cappuccino après
l’utilisation ....................................................... 32
PREPARATION DE L’EAU CHAUDE ............32
NETTOYAGE ...................................... 33
Nettoyage de la machine ..................................33
Nettoyage du récipient de récupération des
marcs de café ...................................................33
Nettoyage de l’égouttoir et du récipient de
récupération de la condensation ......................33
Nettoyage de l’intérieur de la machine .............33
Nettoyage du réservoir d’eau ...........................34
Nettoyage des becs à café ................................ 34
Nettoyage de l’embout pour l’introduction du
café pré-moulu ................................................. 34
Nettoyage de l’infuseur .................................... 34
DETARTRAGE .................................... 35
REGLAGE DE LA DURETE DE L’EAU .......... 35
Mesure de la dureté de l’eau ............................36
Réglage de la dureté de l’eau ...........................36
FILTRE ADOUCISSEUR ......................... 36
Installation du filtre .......................................... 36
Substitution du filtre ........................................ 37
Comment enlever le filtre ................................. 37
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ........... 37
ELIMINATION ....................................37
MESSAGES VISUALISES SUR L’ECRAN ......38
SOLUTIONS AUX PROBLEMES ................39
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi ECAM23.420 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi ECAM23.420 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 2,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info