Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
6
CONTENTS
INTRODUCTION .................................. 7
Symbols used in these instructions ...................7
Letters in brackets .............................................7
Troubleshooting and repairs ..............................7
SAFETY ............................................ 7
Fundamental safety warnings ............................7
DESIGNATED USE ................................ 8
INSTRUCTIONS ................................... 8
DESCRIPTION..................................... 8
Description of the appliance ..............................8
Description of the control panel .........................8
Description of the accessories ...........................9
PRELIMINARY CHECKS ......................... 9
Checking the appliance ......................................9
Installing the appliance ......................................9
Connecting the appliance ...................................9
Using the appliance for the first time .................9
TURNING THE APPLIANCE ON ................10
TURNING THE APPLIANCE OFF ..............10
MENU SETTINGS ................................10
Descale ............................................................10
Adjust time .......................................................10
Auto-off (Stand by) ..........................................10
Auto-start .........................................................11
Setting the temperature ...................................11
Energy Saving ..................................................11
Setting water hardness ....................................11
Setting the language .......................................11
Install filter .......................................................11
Replacing the filter ...........................................11
Activate/deactivate the beep .............................11
Default values (reset) .......................................12
Statistics function ............................................12
MAKING COFFEE ................................12
Selecting the coffee taste .................................12
Selecting the quantity of coffee in the cup ......12
Selected coffee .................................................12
Quantity in cup (ml) .........................................12
Customising the “my coffee” quantity .............12
Adjusting the coffee mill ..................................12
Tips for a hotter coffee .....................................13
Making coffee using coffee beans ....................13
Making coffee using pre-ground coffee ...........13
MAKING CAPUCCINO AND HOT MILK (NOT
FROTHED) ........................................14
Making hot milk (without froth) .......................14
Cleaning the cappuccino maker after use. ........14
HEATING WATER ................................14
CLEANING ........................................15
Cleaning the coffee maker ................................15
Cleaning the coffee grounds container .............15
Cleaning the drip tray and condensate tray ......15
Cleaning the inside of the coffee maker ...........15
Cleaning the water tank ....................................16
Cleaning the coffee spouts ...............................16
Cleaning the pre-ground coffee funnel .............16
Cleaning the infuser .........................................16
DESCALE .........................................16
SETTING WATER HARDNESS ..................17
Measuring water hardness ...............................17
Set water hardness ..........................................17
WATER SOFTENER FILTER .....................18
Installing the filter ............................................18
Replacing the filter ...........................................18
Removing the filter ..........................................18
TECHNICAL SPECIFICATION ...................19
DISPOSAL ........................................19
DISPLAYED MESSAGES ........................20
TROUBLESHOOTING ............................21
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi ECAM23.420 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi ECAM23.420 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info