Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
NL
LEES DIT INSTRUCTIEBOEKJE AANDACHTIG DOOR ALVORENS HET
APPARAAT TE GEBRUIKEN. ALLEEN OP DEZE MANIER VERKRIJGT U
DE BESTE RESULTATEN EN DE GROOTSTE GEBRUIKSVEILIGHEID.
WAARSCHUWINGEN
- Gebruik dit apparaat uitsluitend waarvoor het bestemd is, d.w.z. voor de reiniging
van de lucht in woonruimten. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk beschouwd
worden en kan dus gevaar opleveren. De fabrikant is in geen geval aansprakelijk
voor eventuele schade veroorzaakt door verkeerd, oneigenlijk of onverantwoorde-
lijk gebruik en/of door niet door vakbekwaam personeel uitgevoerde reparaties;
- Controleer nadat u de verpakking verwijderd hebt, of het apparaat helemaal com-
pleet en in orde is. Gebruik het apparaat in twijfelgevallen niet, maar wendt u zich
uitsluitend tot vakbekwaam personeel;
- Houd de plastic zak waarin het product is verpakt, en die gevaar kan opleveren,
buiten het bereik van kinderen.
- Controleer, alvorens u het apparaat op het stopcontact aansluit, of de op het gege-
vensplaatje van het apparaat vermelde netspanning overeenkomt met die van uw
elektrische installatie;
- In geval van incompatibiliteit van het stopcontact en de stekker van het apparaat,
moet laatstgenoemde worden vervangen door een geschikte stekker. Dit mag uit-
sluitend door gekwalificeerd personeel worden gedaan;
Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, wordt het vervangen door de fabrikant of zijn
technische dienst, of in ieder geval door een persoon met gelijkaardige bekwaamheid,
teneinde elk risico te vermijden.
- Dompel het apparaat niet in water onder;
- Neem bovendien de volgende belangrijke veiligheidsvoorschriften in acht wanneer
het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten:
- raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen;
- gebruik het apparaat niet wanneer u natte of blote voeten hebt;
- verwijder de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken;
- houd het apparaat buiten het bereik van kinderen;
- doe geen vreemde voorwerpen in het apparaat;
- stel het apparaat niet bloot aan regen, zon, vorst e.d. en gebruik het niet in de open lucht;
- zorg ervoor dat de luchtinvoer- en uitvoerroosters niet verstopt raken;
- Laat een beschadigd snoer uitsluitend en terstond door deskundig en door de-
fabrikant erkend personeel vervangen.
- Indien u besluit het apparaat definitief af te danken, is het raadzaam het apparaat
onbruikbaar te maken door het snoer door te snijden, nadat u de stekker uit het
stopcontact verwijderd hebt.
- Verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- of reini-
gingswerkzaamheden uitvoert;
- Schakel het apparaat in geval van mankementen of slechte werking uit en probeer
het niet zelf te repareren.
Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een bevoegd technisch ser-
vicecentrum en vraag om het gebruik van originele onderdelen en accessoires.
- Controleer altijd voordat u het apparaat gebruikt of het netsnoer intact is.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG OM ZE LATER OPNIEUW TE KUNNEN
DOORLEZEN
20
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi DAP700E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi DAP700E in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info