Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
8801P050
Présentation
La commande à distance permet
depuis la pièce où elle est
installée, de déroger aux
instructions du régulateur central :
- dérogation de programme :
confort ou réduit permanent
- correction de consigne de
température ambiante (± 2,5° C).
Elle comporte une sonde
d’ambiance, agissant auto-
matiquement sur le régulateur
central en fonction de la
température ambiante dans le
local où elle est installée.
Elle permet l’adaptation auto-
matique de la courbe de chauffe
du circuit concerné.
DIEMATIC
DIEMATIC-Delta
DIEMATIC-m
DIEMATIC-m Delta
DIEMATIC-VM
Description
The remote control allows, from
the room where it is installed, to
depart from the instructions of the
main control unit.
- depart from program : comfort or
permanent reduced
- depart from room temperature
setting (± 2,5° C).
It is equipped with a room sensor,
acting automaticaly on the main
control unit regarding the room
temperature in the area where it is
fitted.
It allows an automatic adaptation
of the heating curve for the
affected circuit.
Commande à distance
avec sonde d’ambiance
Instructions de montage
et d’utilisation
Colis BG 20
Fernbedienung mit
Raumfühler
Montage- und
Bedienungsanleitung
Kolli BG 20
Remote control with
room sensor
Instructions for
mounting and use
Package BG 20
Vorstellung
Die Fernbedienung erlaubt, ab
Montageraum, Abweichungen von
den Anweisungen des Zentral-
gerätes :
- Programmabweichung : dauernd
Tag- oder Absenkbetrieb
- Korrektur des Raumtemperatur -
Sollwertes (± 2,5° C).
Sie enthält einen Sensor der die
Raumtemperatur erfasst. Bei
Änderung, durch äußere Einflüsse
z.B., wird die Kessel-bzw. -
Vorlauftemperatur nachgeregelt.
Er erlaubt außerdem den Zugang
zu mehreren weitreichenden
Funktionen und ist insbesondere
für die automatische Anpassung
der Heizkurven des jeweiligen
Heizkreises notwendig.
F
D
GB
FRANÇAIS DEUTSCH ENGLISH
NEDERLANDS
ITALIANOESPAÑOL
èé–êìëëÕà
F
D
GB
Le montage et le
raccordement doivent
être effectués par un
professionnel qualifié.
Die Montage und der
Anschluss sind von einem
Fachmann durchzuführen.
The boiler must be
mounted and connected
by a qualified professional.
02/03/04 -
94860277
82184139 F
0450002021-0419
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw De Dietrich DIEMATIC bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van De Dietrich DIEMATIC in de taal/talen: Deutsch, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info