Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
1
Please observe the following instructions.
1. Operate the Selector Switch to run or stop the unit.
- Do not use Main Power Switch or Auxiliary Power Switch to operate unit.
2. Do not stick anything into the air outlet or inlet.
- It is dangerous and it can cause injury or damage.
3. Avoid exposing your body directly to a continuous cool air - flow for long periods.
- It is not good for your health.
4. Do not pour water on the unit to clean it.
- It is dangerous and it can cause injury or damage.
Never use solvents or harsh chemicals when cleaning the unit.
When the air inlet grill and cabinet are dirty, wipe with luke - warm water (below 40°C)
5. Avoid placing any obstacles near the inlet or outlet.
- If the inlet or outlet is blocked with any obstacle, it may cause damage to the unit.
6. Do not run or stop the unit frequently.
- If you run or stop the unit more then 4-5 times an hour, it can cause damage to the unit.
7. Wait at least 3 minutes before restarting the unit or in the case of power failure.
- If you turn on the unit within 3 minutes after power off, this can cause damage to the unit.
8. If the air conditioner is operated without an air filter, dust is not removed from the air, and resultant
accumulation in the unit may lead to a failure.
- Do not forget to install the air filter.
9. The air filter should be cleaned at least once every two weeks.
10. When the unit is cleaned, set the Selector Switch at off position.
- And then unplug the power plug.
11. Never store gasoline or other flammable liquid near the air conditioner.
- It is very dangerous.
12. Do not force the controls on the front panel too much.
- It can cause damage the controls and the unit.
13. Set a comfortable temperature.
- Very low temperature setting considerably increase power consumption.
14. Be careful to keep room temperature comfortable.
- Avoid continuous direct air flow on you or a sick person while sleeping.
15. Do not remove the plug by pulling the power cord.
- Damage to the cord and may cause shock hazard.
16. This air-conditioner must used 20°C(min)-43°C(max) outdoor and 20°C(min)~32°C(max) indoor on the
temperature range.
17. The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
18. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
PRECAUTIONS FOR PROPER USE OF AIR CONDITIONER
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Daewoo DWB-052C bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Daewoo DWB-052C in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,06 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info