Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
1
DWL-2100AP
D-Link
AirPlus
XtremeG
TM
802.11g/108Mbps
Wireless Access Point
5V 2,5A
gelijkstroomadapter
DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Wireless
Access Point (Basisstation voor draadloos
network)
Cd-rom (met de handleiding en een
garantieformulier)
Ethernet-kabel (CAT 5 UTP)
U kunt de DWL-2100AP het beste configureren vanaf een computer (met een Ethernet-
kaart) die is aangesloten op een switch. Het standaard-IP-adres voor de DWL-2100AP is
192.168.0.50, met subnetmasker 255.255.255.0. U moet aan uw computer een statisch
IP-adres toewijzen uit hetzelfde bereik als het IP-adres van de DWL-2100AP om de
DWL-2100AP te kunnen configureren. Raadpleeg de bijlage als u hulp nodig hebt bij
het toewijzen van een statisch IP-adres voor de netwerkadapter.
Dit product kunt u configureren
met elke recente webbrowser,
bijvoorbeeld Internet Explorer 6
of Netscape Navigator 7
Controleer de inhoud van de verpakking
Voordat u begint
Als u een voeding
met een andere
nominale spanning gebruikt,
heeft dit beschadiging van
het product tot gevolg en
vervalt de garantie.
Neem contact op met de leverancier, als een van de
bovenstaande items ontbreekt.
©2004, 2005 D-Link Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectieve eigenaars. Software en specificaties kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw D-Link DWL-2100AP bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van D-Link DWL-2100AP in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info