Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
1
©2004 D-Link Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respec-
tieve eigenaars. Software en specificaties kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.
Neem contact op met uw leverancier, als een van bovenstaande
items ontbreekt.
Cd-rom (Software, handleiding en garantiebewijs)
Voordat u begint
DP-G310 AirPlus
TM
G Wireless USB Print Server
Controleer de inhoud van de verpakking
DP-G310
AirPlus
TM
G 2.4GHz
Wireless Print Server
5V DC 2.5A Gelijkstroomadapter
Als u een voeding
met een andere
nominale spanning
gebruikt, heeft dit
beschadiging van het
product tot gevolg en
vervalt de garantie.
Dit product kunt u configureren
met elke recente webbrowser,
bijvoorbeeld Internet Explorer 6
of Netscape Navigator 7.0
U heeft een computer met een Ethernet-kaart nodig, zoals een laptop of desktop
computer en een USB-printer die verbonden kan worden met de DP-G310.
Belangrijk: ZET de stroomvoorziening naar de printer UIT voor-
dat u de DP-G310 installeert.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw D-Link DSM-320 QIG bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van D-Link DSM-320 QIG in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,92 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info