Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/51
Pagina verder
18
BASICS
RECIPES
To help your Cuisinart Elemental 13 Food Processor feel right at home in your kitchen, we’ve
assembled a variety of delicious recipes to get you started, from quick and easy to more complex
gourmet dishes. Breakfast and brunch through dinner and dessert, these easy-to-follow recipes
make sure every meal is covered.
Look for the chef’s whisks above the ingredients for the degree of difficulty (1=easy, 2=medium,
3=challenging).
In addition, the detailed nutritional information lets you know exactly what you’re eating!
Bon appétit!
ACCESSORY KEY
BASICS
Breadcrumbs (Plain and Seasoned) ................................................................................................................................ 20
Herb Butter ........................................................................................................................................................................ 21
Basil Pesto ......................................................................................................................................................................... 22
Simple Pizza and Tomato Sauce ..................................................................................................................................... 23
Peanut Butter ..................................................................................................................................................................... 24
Almond Butter ................................................................................................................................................................... 25
Mayonnaise ........................................................................................................................................................................ 26
Basic Vinaigrette ............................................................................................................................................................... 27
Caesar Dressing ................................................................................................................................................................ 28
Baby Food ......................................................................................................................................................................... 29
BREAKFAST/BRUNCH
Blueberry Cream Cheese ................................................................................................................................................. 30
Morning Glory Muffins ..................................................................................................................................................... 31
Banana Nut Bread............................................................................................................................................................. 32
Zucchini Frittata, Manchego and Ham ........................................................................................................................... 33
Home Fries ........................................................................................................................................................................ 34
Rustic Potato and Fennel Tart ......................................................................................................................................... 35
Dice Shred Slice Small Chop Large Chop Dough
Use the Accessory Key below to identify which accessories you'll need for each recipe. The corresponding symbols are listed
before each list of ingredients so you can prepare the blades you need, in addition to the ingredients, before cooking.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cuisinart FP-13D series bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cuisinart FP-13D series in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info