Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
7
Contents
General Installation Notes
Installation of the amplifier, Electrical Connection
GTS1100 Monoblock
Amplifier - Features
Amplifier - Applications
Trouble Shooting
Page
8
9
10
11
* All specifications subject to change without notice
Channels
Output Power Ratings at 14.4 Volts
WWatts at 4 Ohms - RMS / MAX.
WWatts at 2 Ohms - RMS / MAX.
WWatts at 1 Ohms - RMS / MAX.
Damping factor
Signal to noise ratio
THD & N
Input Gain Control
Crossover Channel 1 & 2
Variable Lowpass Crossover 12 dB
Variable Subsonic Filter
BassBoost Control at 45Hz
RCA Line Outputs
Bass Remote Control
Heatsink size in mm
Width x Height
Lenght
GTS1100
1
275 / 550
400 / 800
550 / 1100
> 200
>95dB
< 0.5%
0.2 - 5 Volt
40Hz - 150Hz
15Hz - 55Hz
0dB - 12dB
Fullrange
Yes
251 x 55
400
Specifications
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Crunch GTS1100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Crunch GTS1100 in de taal/talen: Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info