Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/23
Pagina verder
How to Use Your
Cobra 148 NW ST
Contents
Features..................................................................................................1
The CB Story.........................................................................................A1
FCC Regulations
FCC Warnings
Included Accessories
Controls & Indicators.......................................................................A2
Our Thanks toYou.............................................................................A3
SoundTracker
Customer Support
Installation
Location.............................................................................................2
Mounting and Connection.........................................................2
Antennas
CB Antenna.......................................................................................6
Marine Installation.........................................................................6
Ignition Noise Interference..........................................................7
Operating Your 148 NW ST
Turning On Your CB........................................................................8
Setting Channel Selector.............................................................9
To Receive..........................................................................................10
S-Meter...............................................................................................10
SoundTracker
System................................................................11
Activating SoundTracker
..........................................................12
NB,Off, (Noise Blanker/Limiter) Switch...................................13
Dimmer Switch................................................................................14
RF Gain Control................................................................................14
Setting Squelch...............................................................................16
To Transmit........................................................................................20
RF Meter.............................................................................................21
External Speaker.............................................................................22
PA (Public Address)........................................................................23
Home And Office Set-Up.............................................................25
Temporary Mobile Set-up............................................................26
HowYour CB Can Serve You..........................................................27
A Few Rules You Should Know..................................................27
Channel 9 Emergency Messages..............................................27
CB 10 Codes......................................................................................29
Frequency Ranges.............................................................................31
148 NW ST Specifications..............................................................32
Warranty Information.....................................................................33
Optional Accessories.......................................................................34
Order Form...........................................................................................36
If You Think You Need Service...................................Back Cover
Features of This Product
40 CB Radio Channels
80 SSB Channels
SoundTracker
System
Heavy-Duty Dynamic
Microphone
Full 4 Watts AM RF Power Ou t p u t
12 Watts SSB RF Power Output
Instant Channel 9
Front Panel 4-Pin Microphone
Connector
Switchable Noise Blanker
Adjustable Dynamike Boost
Tactile Controls
SWR Calibration Meter
RF Gain
9 Ft Mic Cord
Illuminated Front Panel
Dimmer Control
1
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC
SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE
P E R S O N N E L
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
!
!
148 NW ST manual 3.3 6/15/99 3:11 PM Page 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cobra 148 NW ST bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cobra 148 NW ST in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info