Verklein
Vergroot
within 8m
within 30cm
Gas Alarm
Heater
PAYPHONE
Ligging
Voor goede werking zou de melder op minder dan 8m van de gastoestellen
gemonteerd moeten worden.
Bevestig de melder tegen de muur of aan het plafond op 30 cm van de muur.
Installatie
1.
De gasmelder is ontworpen voor gemakkelijk gebruik. Het is geleverd met
bevestigingsonderdelen Het enige wat u te doen heeft, is de bevestigingsmodule
tegen de muur te bevestigen met behulp van de geleverde vijzen.
2
.
Hef de melder naar de module toe, rekening houdend met de markeringen. Draai
de melder in de module in de richting van de wijzers tot het vastzit
3
.
Wanneer de bevestigingsmodule en de melder niet goed aan elkaar zijn
aangesloten, zal de voedingsplug niet ingebracht kunnen worden.
4.
Gebruik de markering (halve opening) om de plug in te brengen. De plug moet
met de markering naar boven in de daarvoor bestemde opening ingebracht
worden
5.
Breng de adapter op het elektriciteitsnet Het groene ledje zal oplichten om aan te
tonen dat de melder elektriciteit ontvangt. Bij iedere aansluiting tot het
elektriciteitsnet vereist de gasmelder een 3-tal minuten opwarming vooraleer in
werking te kunnen treden. Gedurende deze periode kan de gasmelder niet
reageren op de testfunctie. Druk na deze periode de testknop in gedurende 5 tot
10 seconden tot het alarm loeit en om u te verzekeren dat hij degelijk werkt.
Onderhoud
Deze gasmelder is zodanig ontworpen dat hij een minimum aan onderhoud
vereist, maar er zijn toch een paar elementen die u in acht moet houden om te
verzekeren dat hij goed blijft werken. De melder moet gekuist worden met een
zachte borstel is het aanbevolen hem te kuisen en te borstelen aan de hand van
een licht vochtige doek. Breng nooit rechstreeks wasproducten of zeep aan op
de melder.
Als de gasmelder zo vuil of stoffig is geworden dat schoonmaken niet meer helpt
om valse alarmen te verhinderen, moet u het apparaat onmiddellijk vervangen.
Test de melder iedere week en bij iedere terugkeer van vakantie. Test de melder
na het afborstelen. Kijk na of de groene led op ON staat.
Testen
Probeer het gasalarm uit na installatie. Het zou wekelijks getest moeten worden.
1) Zie of de groene led aan staat (dit toont aan dat hij stroom ontvangt).
2) Zie of de rode led iedere 40 seconde knippert om u te verzekeren dat de
melder in werkende modus staat.
3) Druk op de testknop en hou deze 5 tot 10 seconden lang ingedrukt tot het
alarm weergalmt.. Het rode ledje zal sneller knipperen terwijl het alarm
aan is. Het alarm zal stoppen wanneer je de knop loslaat.
Indien het groene licht niet opheldert, de rode led niet knippert of de melder niet
reageert op de testknop:
1) Verzeker u ervan dat de melder goed aangesloten is met de plug.
2) Verzeker u ervan dat de adapter goed aangesloten is met het
stopcontact.
Raadgevingen : Belangrijk
Een gasmelder redt jaarlijks duizenden levens door gaslekken te detecteren bij
boilers, gasfornuizen, CV ketels en gaskachels. De gasmelder is geen
rookmelder! De gasmelder is geschikt voor het detecteren van gasparticules. Het
is niet geschikt voor het detecteren van rook of brand.
Opgelet
- Het is aanbevolen de gasmelder om de 5 jaar te vervangen.
- Dit product moet binnenshuis gebruikt worden.
- Verf nooit het product.
- Negeer nooit het gasalarm!
Woning Veiligheidsgids!
- Maak een vluchtplan met aanduiding van alle deuren en vensters.
- Organiseer een familie-afspraak, bespreek de vlucht procédure en oefen hen
de woning te verlaten bij het horen van het alarm.
- Bij vertrek op verlof schakel de toestellen en de gasbeheerklep uit.
- Plaats een bed niet dichtbij een gaspijp of gasmeter.
- Verander zelf niet de ligging van de gaspijpen.
- Voor uw eigen veiligheid te verzekeren is het ten zeerste aanbevolen erkende
installateurs te gebruiken voor regelmatige veiligheidsinspectie van heel de
gasinstallatie en -toestellen.
- Hou de gasmelder buiten bereik van kinderen.
- Leer de kinderen niet met deze melder te spelen of te ontkoppelen
Wanneer het alarm luidt
2.Verplaats u onmiddellijk naar verse lucht. Openalle
deuren en ramen voor snelle verspreiding.
Détecteur de GAZ
Gasmelder
Ref. Chacon 34145
Gas Stove
within 8m
within 30cm
Gas Alarm
W I T H I N
3 0 C M
G A S A L A R M
A D A P T O R
O
T
H
S
P
U
T
S
T
E
C E I L I N G
W A L L
ALIGNMENT
MARKS
T
S
T
E
O
T
H
S
P
U
3. Vermijd het inschakelen van de verlichting
en het g
ebruik van elektrische toestellen om
een ontploffing te vermijden
U
P
S
H
T
O
E
T
S
T
1.Negeer het niet!.
4. Controleer al de gastoestellen. Sluit deze
indien mogelijk.
5. Bel onmiddellijk de brandweer op!
6.
Kijk na of iemand vermist is.
7. Kom je huis niet meer binnen tot de hulpdiensten zijn aangekomen en de
woning is verlucht.
8. Neem contact met een specialist die de bron van het gaslek in uw woning
onderzoekt en analyseert
Beperkte waarborg
Chacon SA garandeert dat zijn bijgevoegde gasmelder vrij is van gebreken
ten aanzien van de materialen en de fabricatie, bij normaal gebruik en
onderhoud, voor een periode van 3 jaar na aankoopdatum. Dit is de enige
uitdrukkelijke garantie die Cha
Tussenpersonen, vertegenwoordigers, handelaren of werknemers van het
bedrijf zijn niet gemachtigd om de verplichtingen of beperkingen van de
garantie uit te breiden of te wijzigen. De garantieverplichting van het bedrijf
chac
on is beperkt tot het herstel of de vervanging van die onderdelen van
de gasmelder die gebreken vertonen ten aanzien van de materialen of de
fabricatie, bij normaal gebruik en onderhoud, binnen de periode van 3 jaar
na aankoopdatum. Het bedrijf is niet ver
plicht om gasmelders te herstellen
of te vervangen indien ze defect zijn geraakt ten gevolge van
beschadigingen, slecht onderhoud, oneigenlijk gebruik, modificaties of
wijzigingen die aangebracht werden na de aankoopdatum. Chacon SA kan
niet aansprakelijk
gesteld worden voor alle opgelopen schade of verliezen,
van welke soort dan ook, inclusief ongelukken of daaruitvolgende schade
dat rechtsreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een gebrek aan dit
product. Herstel de gasmelder niet indien U deze als gebr
ekkig waant.
Neem eerst contact op met de technische dienst van de firma Chacon,
Avenue mercator 2, 1300 WAVER op het nummer 010/68.71.81 tussen 14
en 18 uur iedere werkdag.
40-582-04
OUTPUT 12V DC
U
P
S
H
T
O
E
T
S
T
ROUND MOUNTING BRACKET
230V AC ADAPTOR
GAS ALARM
TEST
BUTTON

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Chacon 34145 Gasmelder bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Chacon 34145 Gasmelder in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info