Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Coffema B.V.
De Weegschaal 11a
5215 MN ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 613 75 79
telefax: 073 614 21 79
info@coffema.nl
www.coffema.nl
Pagina 1
N E D E R L A N D
Zetgroep, mixer-unit en cappuccinatore automatisch reinigen
Benodigde reinigingsmiddelen: Coffema reinigingstabletten (bestelnr.: 5007.1), Coffema speciaal reini-
gingsmiddel voor alle melk- en slagroomapparaten (bestelnr.: 5010.1), maatbeker (ca. 750 ml inhoud)
Het automatische reinigingssysteem van de mixer is alleen van toepassing bij machines met geinte-
greerde chocomodule.
Houd SHIFT toets 5 secon-
den ingedrukt.
Toets 7 drukken, om de
reiniging te starten.
Bij apparaten met zelfbediening:
Voer uw wachtwoord in. Toets 7
drukken.
GROUP CLEANING
PREss T7 BUTTON
GROUP CLEANING
MIXER CLEANING
MILkER CLEANING
PAssWORD
_ _ _ _ _
GROUP CLEANING
DEUR OPENEN EN
CLEAN COMPONENT
Open de frontdeur en Ver-
wijder alle koffieresten uit
de zetgroep.
Reinig de bovenste piston
met een vochtige doek. Sluit
de frontdeur.
Frontdeur
openen, reiniging-
stablet in de zetruimte leggen.
Frontdeur sluiten.
GROUP CLEANING
CLEAN &
CLOsE FRONT PANEL
GROUP CLEANING
CLEAN &
CLOsE FRONT PANEL
GROUP CLEANING
TABLET INWERPEN
De reiniging start. Einde
van de reiniging afwachten.
Toets 7 drukken, om de
reiniging van de mixer-unit
te starten.
Einde van de mixer reiniging
afwachten.
GROUP CLEANING
PLEAsE WAIT
GROUP CLEANING
MIXER CLEANING
MILkER CLEANING
MIXER CLEANING
PREss T7 BUTTON
GROUP CLEANING
MIXER CLEANING
MILkER CLEANING
MIXER CLEANING
PLEAsE WAIT
GROUP CLEANING
MIXER CLEANING
MILkER CLEANING
4
5
6
7 8
2
1
3
Reinigingsaanwijzing
MX-4
Reinigingsaanwijzing MX-4
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Carimali MX-4 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Carimali MX-4 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Carimali MX-4

Carimali MX-4 Snelstart handleiding - Nederlands - 8 pagina's

Carimali MX-4 Aanvulling / aanpassing - Deutsch - 4 pagina's

Carimali MX-4 Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Carimali MX-4 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 40 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info