Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
Seite 8
SICHERHEIT
Überlastung
Verwenden Sie KEINE Zwischenstecker, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel.
Überhitzung
Verschließen Sie NICHT die Öffnungen und Spalten für die Lüftung und Wärmeabfuhr.
Schutz anderer Personen
Lassen Sie NICHT zu, dass die Siebträger-Espressomaschine von Kindern oder nicht befähigten
Personen benutzt wird.
Defekt und Reparatur
Schalten Sie die Siebträger-Espressomaschine im Fall eines Defektes oder einer Betriebsstö-
rung aus. Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst der COFFEMA International GmbH durch-
geführt werden.
Verbrennungsgefahr durch heißen Dampf und Wasser!
Halten Sie Hände und andere Körperteile fern von den Ausgabeeinheiten.
Berühren Sie KEINE heißen Teile der Siebträger-Espressomaschine.
2.3 Betriebshinweise
Zum korrekten Betrieb der Siebträger-Espressomaschine beachten Sie folgende Hinweise:
Lassen Sie die Siebträger-Espressomaschine nur von eingewiesenem, geschultem Perso-
nal bedienen.
Betreiben Sie die Siebträger-Espressomaschine NIEMALS ohne Wasser!
Lassen Sie die Siebträger-Espressomaschine NIEMALS in Räumen mit einer Temperatur
unter 5 °C, ohne vorher den Wasserkreislauf und die Kessel zu leeren.
Um Kalkablagerungen in der Siebträger-Espressomaschine zu verhindern, empfi ehlt
Coffema grundsätzlich die Verwendung eines Wasserfi lters.
Reinigen Sie die Siebträger-Espressomaschine und die Zubehörteile regelmäßig und wie
in dieser Anleitung beschrieben.
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Carimali Eta Beta bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Carimali Eta Beta in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Carimali Eta Beta

Carimali Eta Beta Aanvulling / aanpassing - Nederlands - 2 pagina's

Carimali Eta Beta Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 28 pagina's

Carimali Eta Beta Aanvulling / aanpassing - Deutsch - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info