Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
Seite 6
ZUERST LESEN
1.4 Bei Störungen
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Schalten Sie die Siebträger-Espressomaschine im Fall eines Defektes oder einer Betriebs-
störung aus. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich vom Kundendienst der COFFEMA
International GmbH durchführen.
Bei Defekt, Störungen, Ersatzteilbestellungen oder Fragen zu Ihrer Siebträger-Espressomaschi-
ne rufen Sie den Kundenservice an.
Telefonnummer Deutschland:
0180 5177751 (
0,14 €/Min. im Festnetz der T-Com, max. 0,42 €/Min. aus dt. Mobilfunknetzen
)
Halten Sie für den Anruf die Seriennummer bereit. Dadurch kann der Kundenservice Ihre Anfra-
ge leichter und schneller bearbeiten.
Die Seriennummer befi ndet sich auf dem Service-Aufkleber auf Ihrer Siebträger-Espressoma-
schine und auf dem Typenschild.
Tragen Sie die Seriennummer hier ein. Dann ist sie immer griffbereit.
Seriennummer:
1.5 Typenschild
Das Typenschild befi ndet sich hinter oder neben der Tropfschale.
2
5
6
1
4
8
3
7
1 CE-Kennzeichnung:
Die Siebträger-Espressomaschine entspricht
den einschlägigen europäischen Richtlinien.
2 Seriennummer
3 Gerätemodell
4 Entsorgungsvorschrift:
Die Siebträger-Espressomaschine nicht in den
Allgemein- oder Haushaltsmüll entsorgen.
5 Netzspannung, Phasen, Frequenz
6 Leistungsaufnahme
7 Baujahr + Angaben zum Maschinendruck
8 Herstellerangaben
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Carimali Eta Beta bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Carimali Eta Beta in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Carimali Eta Beta

Carimali Eta Beta Aanvulling / aanpassing - Nederlands - 2 pagina's

Carimali Eta Beta Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 28 pagina's

Carimali Eta Beta Aanvulling / aanpassing - Deutsch - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info