Verklein
Vergroot
Coffema International GmbH
Obenhauptstre 7
22335 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 500 25-0
Fax: +49 (0)40 500 25-111
info@coffema.de
www.coffema.de
Reinigungsanleitung
Bubble
Reinigungsanleitung Bubble
A Dampfhebel rechts
B Produktwahltasten Gruppe 2
C Manometer
D Dampfschwert rechts
E Tropfschale
F
Siebträger Brühgruppe 2
G
Display
H Produktwahltasten Gruppe 1
I
Siebträger Brühgruppe 1
J Heißwasserauslauf
K Dampfschwert links
L Hauptschalter
M Heißwasserausgabe
N Dampfhebel links
O Tassenablage
Was ist was?
Maschine am Hauptschalter ausschalten. Taste
[1] und [4] der zu reinigenden Brühgruppe ge-
drückt halten und Maschine am Hauptschalter
wieder einschalten.
Blindscheibe in den
Siebträger einlegen. Einen
Teelöffel Reinigungspul-
ver auf die Blindscheibe
geben. Siebträger in der zu
reinigenden Brühgruppe
einsetzen.
Das Display zeigt: GR X REINIGUNG. Die
Reinigung startet und dauert ca. zwei
Minuten.
2 3
Brühgruppe reinigen
Benötigte Reinigungsmittel: Coffema Reinigungspulver (Bestellnummer 5006), Blindscheibe (Bestellnum-
mer Z0616)
1
Empfohlene Reinigungsmittel
REINIGUNGSPULVER: 1 kg
Bestellnummer: 5006
Reinigungsvorgang mehrmals nur mit
Wasser (ohne Reinigungspulver) wieder-
holen, um alle Reinigerreste zu entfernen.
4
Siebträger und Brühgruppe reinigen
Benötigte Reinigungsmittel: Reinigungspinsel (Bestellnummer Z0624)
1. Siebträger aus der Halterung nehmen.
2. Kaffeereste mit einem Pinsel aus dem Siebträger und der Brühgruppe entfernen.
3. Sieb und Siebträger unter laufendem Wasser gründlich abspülen.
Gehäuse und Tropfschale reinigen
Benötigte Reinigungsmittel: handelsübliches Geschirrspülmittel
Wischen Sie die lackierten Gehäuseteile und Edelstahloberflächen mit einem weichen Tuch ab. Entfernen Sie Kaffeerückstände mit fettlö-
sendem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
Reinigen Sie die Tropfschale täglich gründlich mit Wasser und Reinigungsmittel.
A
B
C
D
F E
I
J
K
L
M
N
G
H
O

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Carimali Bubble bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Carimali Bubble in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Carimali Bubble

Carimali Bubble Snelstart handleiding - Deutsch - 3 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info