Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/86
Pagina verder
Users Guide
Table of Contents
Introduction 2
Before Using Your Machine 10
Copying 23
Sending Faxes 24
Receiving Faxes 33
Printing from Your Computer 42
Settings and Activity Reports 44
Routine Maintenance 50
Troubleshooting 60
Specifications 79
Appendix 81
QT5-2227-V02 XXXXXXXX © CANON INC.2009 PRINTED IN THAILAND
Getting Help from Canon
Email Tech Support — www.canontechsupport.com
Toll-Free Live Tech Support — (1-800-828-4040) under warranty
This option provides live telephone technical support, free of service charges, Monday-Friday (excluding
holidays), during the warranty period.
Telephone Device for the Deaf (TDD) support is available at (1-866-251-3752).
Help Us Help You Better
Before you contact Canon, please record the following information.
Serial Number (located on the inside of the product): ________________________________________
Model Number (located on the front of the product): _________________________________________
Setup CD-ROM number (located on the CD-ROM):__________________________________________
Purchase Date: ______________________________________________________________________
Ordering Information
The following FINE Cartridges are compatible with this machine.
For details on FINE Cartridge replacement, refer to “Replacing a FINE Cartridge” in this guide.
Description Order #
PG-40 Black 0615B002
PG-50 Black High-Capacity (optional) 0616B002
Call 1-800-OK-CANON to locate a dealer near you, or visit the Canon eStore at
www.canonestore.com.
CANON U.S.A. INC.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042 U.S.A.
www.usa.canon.com
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Canon jx210p bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Canon jx210p in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Canon jx210p

Canon jx210p Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 95 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info