Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
Thank you for purchasing the CANDY induction hob. Please read this instruction manual
carefully before using the hob and keep it in a safe place for future reference.
UK
ENGLISH
FRENCH
CECK
DANISH
ITALIAN
SPANISH
FINN
GERMAN
NORWEGLIAN
POLISH
RUSSIAN
SWEDISH
DUTCH
PORTUGUESE
SLOVENIAN
Návod k použití pro indukþní varnou desku
Instruction Manual For Induction Hob
Brugervejledning til induktionskogetop
Manuale di istruzioni per piano cottura a
induzione
Manual de instrucciones para encimera de
inducción
Induktiokeittotason ohjekirja.
Gebrauchsanleitung für Induktions-Kochfeld
Bruksanvisning for induksjonsplatetopp
Instrukcja uĪytkowania indukcyjnej páyty
grzejnej
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɧɞɭɤɰɢɨɧɧɨɣ
ɜɚɪɨɱɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ
Instruktionshandbok för induktionshäll
Gebruiksa
anwijzing inductiekookplaat
Manual de Instruções da placa de indução
þ
Navodila za uporabo indukcijskih kuhalnih
ploš
Table De Cuisson Induction
CIE 644 B3
CIE 633 B3
1
2
3
4
1
2
3
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Candy CIE 644 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Candy CIE 644 in de taal/talen: English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,38 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info