Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
Note: it is advisable to turn off the tap after each wash
to isolate the washing machine from the water supply.
For the washing machine to function properly the terminal end of the discharge hose (mouth)
must be at a minimum of 50 cm and a maximum of 85 cm from the ground.
ELECTRICAL CONNECTIONS
After installation, the appliance must be positioned so that the plug is accessible.
If the plug we supply does not fit
CUT IT OFF AND DESTROY IT!
You can’t use it on other appliances, and the exposed wires could be dangerous if plugged in.
To fit a replacement plug, proceed as follows:
Connect to the terminal in the plug
green and yellow wire marked with the letter E,
OR marked
with the symbol,
OR coloured green,
OR coloured green and yellow.
blue wire marked N
OR coloured black.
brown wire marked L
OR coloured red.
WARNING
This appliance must be earthed
Fuses and plugs
This appliance should be used only on a socket with a minimum rating of 13 Amp.
Our ready-fitted plug is already equipped with a 13 amp fuse which is BS 1362 ASTA
approved. Any replacement should be exactly the same.
If the fuse cover is lost, do not use the plug until it is replaced. Acorrect replacement fuse
cover (obtainable from your local retailer) must be the same colour as shown or named on
the insert on the base of the plug.
27
26
Note: we recommend you keep the transit bracket,
braces and screws to immobilise the machine for future
transit.
The Manufacturers will not be responsible for any
possible damage to the machine caused by not
following the rules relating to releasing the mechanism.
The user is responsible for all costs of installation.
Water connection
The appliance must be connected to the water mains using new
hose-sets.
The old hose-sets should not be reused.
The machine has an inlet hose with 3/4" B.S.P threaded end
connection to attach between the threaded connector on the
appliance and the cold water supply.
This machine only uses cold water, therefore
only one hose is needed to connect to the cold
water supply. Cold fill is an energy efficient
system. Only the water required for the washing
is heated.There is no loss of heat in the pipeline
from a hot water tank or boiler to the machine.
Connection to a warm water supply, that is over 40°, may damage certain delicate fabrics.
min 50 cm
max 85 cm
+2,6 mt max
max 100 cm
min 4 cm
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Candy CBL 166 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Candy CBL 166 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,48 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info