Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
7
Description of controls
Start button
Press to start the selected cycle (according to the selected cycle one indicator lights will go on).
Note: When the START button has been pressed, the appliance can take few seconds
before stars working.
Changing the settings after the programmes has started (Pause)
Once the programme has started the settings can only altered by pressing the relevant buttons.
Release the START button.
The indicator lights time to end will flash, make your changes and press the START button
once more.
If you wish to add or remove items during washing, release the START button and wait 2
minutes until the safety device unlocks the door.
When you have carried out the manoeuvre, close the door, press START button and the
appliance will continue working where it left off.
Cancelling a selected programme
The programme can be cancelled at any time in the following way:
Release the START button
Turn the selector knob first to the OFF position and then away from it
Wait around 5 seconds
The machine will be ready for another programme or to be switched off.
ATTENTION:
The door cannot be opened until the START button has been released
Door open button
Aspecial safety device prevents the porthole from being opened immediately after the end of
the cycle. Wait for 2 minutes after the wash cycle has finished before opening the door.
Useful advice for users
Tips on using your domestic appliance in the most environmentally-friendly and economical
way
Do a full load in your washing machine
To prevent any possible waste of energy, water or detergent we recommend that you put a
full load in your washing machine, not exceed the maximum loads shown below:
Cotton and linen 6 kg
Mixed 2 kg
Very delicate 1,5 kg
Wool 1 kg
Up to 50% energy saving can be made with one full load compared to two half load washes
When is prewashing really needed?
Only with particularly dirty loads!
Energy savings of 5 to 15% are made by not selecting the prewash option for normal soiled
laundry.
Which wash temperature should you choose?
Using stain removers before machine washing reduces the need to wash at temperatures
over 60°C.
Energy savings of up to 50% can be made by using a 60°C wash temperature rather than
90°C
C
B
Fig. 1
6
AD E F G H BC L
MN
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Candy CBL 166 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Candy CBL 166 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,48 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info