Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/33
Pagina verder
FR PT
DESCRIPTION DES
COMMANDES
TOUCHE D’OUVERTURE DU
HUBLOT
ATTENTION:
UN DISPOSITIF SPECIAL
DE SECURITE EMPECHE
L’OUVERTURE
IMMEDIATE DU HUBLOT
A LA FIN DU LAVAGE.
APRES LA PHASE
D’ESSORAGE, ATTENDRE
2 MINUTES AVANT
D’OUVRIR LE HUBLOT.
TOUCHE MARCHE/ARRET
TOUCHE NIVEAU
ECONOMISEUR 1/2
La machine peut avoir deux
niveaux d’eau différents.
Quand le poids du linge,
dans les programmes pour
tissus résistants n’atteint pas
la charge complète on peut
utiliser le niveau réduit qui
permet une économie
d’eau, de détersif et
d’énergie électrique.
Appuyer sur la touche
correspondante au symbole
indiqué.
ATTENTION! Pour tissus
délicats et trés délicats,
la touche “Niveau
Economiseur” ne doit
pas être enclenchée.
DESCRIÇÃO DOS
COMANDOS
TECLA DE ABERTURA
DA PORTA
ATENÇÃO:
UM DISPOSITIVO
DE SEGURANÇA
ESPECIAL IMPEDE
A ABERTURA
DA PORTA NO FIM DO
CICLO DE LAVAGEM.
UMA VEZ CONCLUÍDO
O CICLO DE
CENTRIFUGAÇÃO
DEVERÁ ESPERAR
2 MINUTOS PARA
PODER ABRIR
A PORTA.
TECLA DE LIGAR/DESLIGAR
TECLA DE CARGA REDUZIDA
Quando lavar quantidades
de roupa pequenas, pode
reduzir o nível de água
desde a impregnação até
ao enxaguamento,
bastando, para tal,
pressionar a tecla 1/2. Desta
forma, além de poupar
água, estará também a
poupar electricidade e
detergente.
ATENÇÃO: NUNCA pressione
a tecla 1/2 quando estiver a
lavar peças de PURA LÃ
VIRGEM, pois a lã absorve
água e necessita, portanto,
de toda a água que a
máquina for capaz de
conter. NÃO UTILIZE ESTA
OPÇÃO para tecidos
delicados, pois eles
necessitam da quantidade
extra de água para
flutuarem nela e,assim,
serem protegidos.
24
C
D
B
2 min.
ES
EN
DESCRIPCIÓN DE
LOS MANDOS
BOTÓN DE APERTURA DEL
OJO DE BUEY
ATENCIÓN:
UN DISPOSITIVO DE
SEGURIDAD ESPECIAL
IMPIDE LA APERTURA
INMEDIATA DEL OJO DE
BUEY AL FINALIZAR EL
LAVADO. AL FINAL DE
LA FASE DE
CENTRIFUGADO, ESPERE
2 MINUTOS ANTES DE
ABRIR EL OJO DE BUEY.
BOTÓN DE PUESTA EN
MARCHA/PARO
BOTÓN DE MEDIA CARGA
Para las coladas de poco
peso puede reducirse el
nivel de agua a utilizar
accionando la tecla 1/2
que le ahorrarà agua,
detergente y energía
eléctrica.
La dosis de detergente
debe reducirse en
proporciön a la carga.
ATENCION: no pulse la tecla
“1/2” en el caso de PURA
LANA VIRGEN y de tejidos
muy delicados. Para
conseguir los mejores
resultados en el lavado,
estos tejidos precisan una
gran cantidad de agua.
DESCRIPTION OF
CONTROL
DOOR OPEN BUTTON
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
OFF/ON BUTTON
REDUCED WATER LEVEL
The water level for a small
wash may be reduced right
through the wash from
soaking to rinsing by pressing
the 1/2 pushbutton, this way
you will save electricity,
detergent, and water too.
WARNING: NEVER press the
1/2 pushbutton when you
are washing PURE NEW
WOOL, since wool absorbs
water and therefore needs
all the water the machine
will hold. DO NOT use it for
delicate fabrics either, since
they need the extra water to
float them and protect
them.
25
1
2
DE
BESCHREIBUNG DER
BEDIENELEMENTE
TASTE ZUM ÖFFNEN DES
BULLAUGES
ACHTUNG:
DIE SICHERHEITSTÜR-
VERRIEGELUNG
VERHINDERT DAS
SOFORTIGE ÖFFNEN
DES BULLAUGES NACH
BEENDIGUNG DES
WASCHPROGRAMMS.
WARTEN SIE DAHER
NACH DEM LETZTEN
SCHLEUDERN CA. ZWEI
MINUTEN, BEVOR SIE
DIE TÜR ÖFFNEN.
START/STOP TASTE
SPARTASTE FÜR REDUZIERTE
FÜLLUNGEN
Die Waschmaschine
verwendet automatisch
verschiedene Wassermengen
je nach Füllgewicht.
Für geringes Füllgewicht ist es
möglich, die Wassermenge
auch während der
Spülgänge und der
Einweichprogramme mit
Betätigung der Taste 1/2 zu
reduzieren. So sparen Sie
Wasser, Waschmittel und
Strom.
ACHTUNG: Die Taste 1/2 nicht
für REINE WOLLE und
empfindliche Gewebe
verwenden.
13

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Candy CB62T bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Candy CB62T in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Português, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 1,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info