Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/33
Pagina verder
FR PT
CHAPITRE 2
GARANTIE
L’appareil est accompagné
par un certificat de
gàrantie.
Ne pas oublier d’expédier le
coupon B du certificat de
garantie afin qu’il soit validé
dans les 10 jours à dater de
l’achat.
Vous devez conserver le
coupon A, dûment rempli,
qui sera montré au Service
d’Assistance Technique en
cas d’intervention;
conservez également votre
facture d’achat.
8
ES
EN
CAPÍTULO 2
GARANTIA
El aparato va acompañado
de un Certificado de
Garantía de 1 año.
En los primeros 6 meses, a
partir de la fecha de la
compra,la garantía le
cubre: piezas, recambios,
mano de obra y
desplazamientos.
En los 6 meses siguientes, la
garantía le cubre piezas y
recambios.
No olvide remitir la parte B
del Certificado de Garantia
para la debida
convalidación en los 10 días
siguientas a la fecha de
compra.
La parte A deberá
conservarla, debidamente
cumplimentada, para
presentarla al Servicio
Técnico de Asistencia,en
caso de necesitar su
intervención junto a la
factura legal expedida por
el vendedor en el momento
de combra.
*Rellenar la garantía que
viene en Castellano.
CHAPTER 2
GUARANTEE
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service,
apart from a fixed call out
charge, for a period of one
year from the date of
purchase.
Remember to post part B of
the guarantee certificate
within 10 days of the
purchase date.
Part A should be filled in and
kept by you to be shown if
necessary to the technician
from the Technical Assistance
Service.The sales receipt
should also be kept.
9
CAPÍTULO 2
GARANTIA
CONDIÇÕES DE
GARANTIA
Este electrodoméstico está
abrangido por uma Garantia
cujo período de validade é de
12 meses a contar da data de
aquisição.
Para beneficiar desta garantia
deverá apresentar o
certificado de “Garantia
Internacional” Candy,
devidamente preenchido com
o nome e morada do
consumidor final,modelo e
número de série do aparelho e
data de compra, além de
devidamente autenticado
pelo lojista. Este documento
ficará sempre na posse do
consumidor.
Durante o período de Garantia
os Serviços de Assistência
Técnica efectuarão a
reparação de qualquer
deficiência no funcionamento
do aparelho resultante de
defeito de fabrico.
A Garantia não inclui
deslocações a casa do
cliente, que serão debitadas
de acordo com a taxa de
deslocação em vigor a cada
momento. Exceptua-se a 1a
deslocação se se efectuar no
primeiro mês de vigência da
Garantia, que será gratuita.
A Garantia não inclui:
– Anomalias ocasionadas por
mau trato, negligência ou
manipulação contrária às
instruções contidas no manual,
modificação ou incorporação
de peças de procedência
diferente da do aparelho,
aplicadas por serviços técnicos
não autorizados.
– Defeitos provocados por
curto- -circuito ou injúria
mecânica.
– Qualquer serviço de
instalação ou explicação do
funcionamento do aparelho
em casa do cliente.
– Indemnizações por danos
pessoais ou materiais causados
directa ou indirectamente.
– Troca do aparelho.
Serviço Pós-Venda
Com o objectivo de satisfazer
cada vez mais o consumidor
final, colocamos à vossa
disposição a nossa Rede
Nacional de Assistência
Técnica, com pessoal técnico
devidamente especializado.
SERVICIO POST VENTA
902. 100. 150
DE
KAPITEL 2
GARANTIE
Der beiliegende
Garantieschein ermöglicht
die kostenlose
Inanspruchnahme des
technischen Kundendienstes.
Die Garantiezeit beträgt ein
Jahr ab Kaufdatum. In den
ersten 6 Monaten werden
alle Reparaturaufwendungen
von Candy getragen, die
Übernahme der
Anfahrtkosten entfällt 6
Monate nach Anlieferung
beim Endverbraucher.
IM SERVICEFALL WENDEN
SIE SICH BITTE AN UNSEREN
AUTORISIERTEN
WERKSKUNDENDIENST.
DIE SERVICE-NUMMER FÜR
DEUTSCHLAND
01805-625562 VERBINDET
SIE AUTOMATISCH MIT DEM
ZUSTÄNDIGEN GIAS-
WERKSKUNDENDIENST IN
IHRER NÄHE.
Vergessen Sie nicht,Abschnitt
B des Garantiescheines
innerhalb von 10 Tagen nach
dem Kaufdatum
einzusenden.
Abschnitt A bitte ausgefüllt zu
Ihren Unterlagen heften, und
bei Bedarf dem technischen
Kundendienst vorlegen,
gemeinsam mit der von
Ihrem Händler ausgestellten
Kaufquittung.
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Candy CB62T bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Candy CB62T in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Português, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 1,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info