614872

Advertentie

4
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/33
Pagina verder
FR PT
CHAPITRE 1
NOTES GENERALES
A LA LIVRAISON
A la livraison veuillez
contrôler que le matériel
suivant accompagne la
machine:
A) LIVRET
D’INSTRUCTIONS
B) ADRESSES DE SERVICE
APRES VENTE
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
D) BOUCHON
E) COUDES POUR LE TUBE
DE VIDANGE
F) BAC POUR LE PRODUIT
LIQUIDE
LES CONSERVER
et contrôler que ce matériel
soit en bon état; si tel n’est
pas le cas appelez le centre
Candy le plus proche.
CAPÍTULO 1
VERIFICAÇÕES A
EFECTUAR
QUANDO A
MAQUINA LHE FOR
ENTREGUE
Ao receber a máquina,
verifique se os seguintes
componentes, que deverá
manter num local seguro e
à mão, lhe foram entregues
juntamente com a
máquina:
A) MANUAL DE
INSTRUÇÕES
C) CERTIFICADO DE
GARANTIA
D) TAMPÖES
E) CURVA PARA O TUBO
DE ESGOTO
F) RECIPIENTE PARA
DETERGENTE LIQUIDO
GUARDE ESTES
COMPONENTES BEM.
Verifique igualmente se a
máquina não sofreu
quaisquer danos durante o
transporte. Caso a máquina
esteja danificada entre
imediatamente em
contacto com o Centro de
Assistência Técnica mais
próximo.
6
ES
EN
CAPÍTULO 1
NOTAS GENERALES
DE ENTREGA
A la entrega compruebe
que con la máquina estén:
A) MANUAL DE
INSTRUCCIONES
B) DIRECCIONES DE
ASISTENCIA TÉCNICA
C) CERTIFICADOS DE
GARANTÍA
D) TAPONE
E) CURVAS PARA EL TUBO
DE DESAGÜE
F) DEPÓSITO DETERGENTE
LÍQUIDO
CONSÉRVELOS
y compruebe que no haya
sufrido desperfectos durante
el transporte, en caso
contrario llame al centro
Candy más cercano.
CHAPTER 1
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) INSTRUCTION MANUAL
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) CAP
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) LIQUID DETERGENT
COMPARTMENT
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
SPEDIRE
TRATTENERE
AB
C
EUROPE
Dovunque
tu sia.
E
F
DE
KAPITEL 1
ALLGEMEINE
HINWEISE ZUR
LIEFERUNG
Kontrollieren Sie bei
Anlieferung des Gerätes, ob
das folgende Zubehör
mitgeliefert wurde:
A) BEDIENUNGSANLEI-
TUNG
B) VERZEICHNIS DER
KUNDENDIENST-
STELLEN
C)GARANTIESCHEIN
D) STÖPSEL
E) ROHRBOGEN FÜR
ABLAUFSCHLAUCH
F) EINSATZ FÜR
FLÜSSIGWASCHMITTEL
BITTE GUT AUFBEWAHREN
Gerät bei Lieferung auf
eventuelle
Transportschäden
untersuchen und
gegebenenfalls beim
Händler reklamieren.
D
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Candy CB62T bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Candy CB62T in de taal/talen: Duits, Engels, Frans, Portugees, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 1,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info