Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
Na he installeren van een software upgrade herkent het
apparaat niet langer alle informatie in de database
Om de software upgrade te synchroniseren met de inhoud van de harde
schijf kan het nodig zijn dat u de database opnieuw scant. Als dit het
probleem niet oplost, moet u de database resetten en opnieuw scannen
(kijk naar de informatie over Datamanagement in het onderdeel
'Instellen menu's' van deze handleiding). Deze procedure zal niet de
inhoud op de harde schijf verwijderen of veranderen.
Ik heb een grote hoeveelheid muziek op mijn PC die de
640H niet kan herkennen of scannen
Kijk voor grotere muziekcollecties bij het onderdeel
'Inhoudmanagement'' in de 640H Netwerk richtlijnen" die u kunt
downloaden vanaf de Cambridge Audio website.
Mijn 640H maakt nog steeds geluiden nadat ik hem op
stand-by heb gezet
Het toestel voert taken uit op de achtergrond zoals comprimeren,
bestand - en databasemanagement en zelfcontroles. Dit hoort bij de
normale werking en zal vaak een paar minuten voor of nadat het
apparaat in stand-by is gezet plaatsvinden. Als er een grote hoeveelheid
muziek op de harde schijf wacht op compressie, zal deze procedure
langer duren dan normaal.
Voor meer veelgestelde vragen (FAQ's), technisch advies en informatie
over hoe u het beste uit uw 640H haalt, kunt u kijken op de Cambridge
Audio website:
www.cambridgeaudio.com/support.php
640Hazur
37
Ondanks dat de beste onderdelen zijn gebruikt en een bijna
allesomvattend testprogramma is toegepast, kan de 640H en alle
apparaten, die uitgerust zijn met een hardeschijf, zo nu en dan feilen
vertonen. In het onverhoopte geval van een hardeschijf-crash, kan een
gedeelte of alle informatie op deze hardeschijf verloren gaan. Wij raden
u dan ook ten sterkste aan, om het overnieuw moeten samenstellen van
uw gehele of gedeeltelijke muziekbibliotheek te voorkomen, op regulaire
basis de inhoud van de hardeschijf over te schrijven op een extern
opslagmedium. Cambridge Audio kan niet verantwoordelijk worden
gesteld voor de gevolgen die voort kunnen komen uit
hardeschijfproblemen.
Het apparaat gaat niet aan
Overtuig uzelf ervan dat de lichtnetkabel correct is aangesloten.
Staat de lichtnetschakelaar "POWER" op de achterkant wel op "ON".
De speler leest het geladen schijfje niet
Zit het schijfje er wel correct in?
Controleer het schijfje op beschadigingen en vervuiling.
Geen geluid
Staat de aangesloten versterker aan en is hij correct ingesteld?
Controleer de aansluitingen op de versterker.
Het schijfje slaat over
Controleer het schijfje op beschadigingen en vervuiling.
Staat de speler wel op een stevige plek en is hij niet onderhevig aan
trillingen?
Er is een brom door de luidsprekers hoorbaar
Check de verbindingen tussen speler en versterker.
De afstandsbediening werkt niet
Controleer de staat van de batterijen.
Staat het zicht van het infraroodoog niets in de weg.
Controleer of de correcte functie - 640H, Amp of AV - van de
afstandsbediening wel is ingeschakeld. Zie hiervoor het hoofdstuk over
de afstandsbediening elders in deze gebruiksaanwijzing.
Geen beeld op het aangesloten beeldscherm
Het beeldscherm moet worden aangesloten voordat u de 640H aanzet
middels de schakelaar "POWER" op de achterkant.
Er kunnen geen schijfjes geschreven worden
Controleer het schijfje op beschadigingen en vervuiling, ook moet het
schijfje nog beschrijfbaar zijn en het correcte schrijf-format zijn ingesteld
(CD-R en CD-RW)
De 640H krijgt geen entree in een aangesloten apparaat
Check of de USB-kabel goed op het apparaat en de 640H is aangesloten
en of de USB-aansluiting wel energie levert.
De 640H staat vast
Gun de 640H enige tijd voordat u hem uitzet middels de schakelaar op
de achterkant, hij kan nog bezig zijn met een bepaald proces.
De 640H heeft geen verbinding met het netwerk
Controleer nog eens de instellingen, herstart de computers en de 640H
in het netwerk.
Problemen oplossen
NEDERLANDS
19

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio azur 640h bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio azur 640h in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info