Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
4
Wentylacja
WAŻNE urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie należy ustawiać urządzeń
jedno na drugim. Nie należy umieszczać w przestrzeniach zamkniętych, takich jak
półki lub szafki, w których brak odpowiedniej wentylacji.
Należy zabezpieczyć urządzenie przed wpadnięciem do niego małych przedmiotów
przez kratkę wentylacyjną. Jeżeli tak się stanie, trzeba natychmiast wyłączyć
urządzenie, odłączyć od zasilania i zasięgnąć rady sprzedawcy.
Wybór miejsca
Urządzenie należy ustawić w starannie wybranym miejscu. Należy unikać miejsc
nasłonecznionych lub położonych w pobliżu źródeł ciepła. Nie wolno ustawiać
na urządzeniu żadnych otwartych źródeł ognia (np. zapalonych świec). Należy
także unikać miejsc, w których występują wibracje lub panuje nadmierne
zapylenie, chłód lub wilgoć. Urządzenie przeznaczone do użytkowania w klimacie
umiarkowanym.
Urządzenie należy umieścić na twardej, poziomej powierzchni. Nie należy go
umieszczać w przestrzeniach zamkniętych, takich jak półki lub szafki. Wolna
przestrzeń z tyłu urządzenia (tak jak ma to miejsce w przypadku dedykowanego
stojaka) nie stanowi problemu. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnych
powierzchniach lub półkach. Urządzenie może spaść, powodując poważne
obrażenia dzieci lub osób dorosłych, jak również poważne uszkodzenie produktu.
Nie należy stawiać innych urządzeń na urządzeniu.
Ze względu na wędrujące pola magnetyczne nie należy umieszczać w pobliżu
urządzenia talerzy obrotowych gramofonów ani telewizorów kineskopowych,
ponieważ może to powodować zakłócenia.
Elektroniczne komponenty audio dostrajają się przez okres około tygodnia (w
przypadku używania przez kilka godzin dziennie). Okres ten pozwala nowym
komponentom na „ułożenie się”, co wiąże się z poprawą jakości dźwięku.
Źródła zasilania
Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródeł o parametrach podanych
na oznaczeniach. Jeżeli użytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilaniem
dysponuje w domu, powinien skontaktow się ze sprzedawcą lub lokalnym
dostawcą energii elektrycznej.
Konstrukcja tego urządzenia przewiduje pozostawianie go w trybie gotowości, gdy
nie jest używane, ponieważ zwiększa to żywotność wzmacniacza (sprawdza się to w
przypadku każdego sprzętu elektronicznego). Aby wyłączyć urządzenie, należy użyć
przycisku znajdującego się z tyłu urządzenia. W przypadku dłuższych okresów, w
których urządzenie nie będzie używane, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Przeciążenie instalacji
Należy unikać przeciążenia gniazdek ściennych bądź przedłużaczy, ponieważ
może to grozić pożarem lub porażeniem prądem. Przeciążone gniazdka (prąd
przemienny), przedłużacze, uszkodzone przewody zasilania, naruszona bądź
pęknięta izolacja przewodów oraz uszkodzone wtyczki stanowią zagrożenie. Mogą
spowodować porażenie prądem lub zagrożenie pożarowe.
Należy pamiętać, aby dokładnie wcisnąć wszystkie wtyczki kabli zasilania. Aby
zapobiec powstawaniu buczenia i szumów, nie należy spinać w wiązki kabli
łączących elementy urządzenia z kablem zasilania lub kablami głośnikowymi.
Czyszczenie
Urządzenie należy czyścić, przecierając je suchą, niepozostawiającą włókien
szmatką. Nie należy stosować płynów czyszczących zawierających alkohol,
amoniak lub elementy ścierne. Nie wolno pryskać aerozolem na urządzenie lub
w pobliżu urządzenia.
Utylizacja baterii
Baterie mogą zawierać substancje, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Wyczerpanych baterii należy pozbyć się zgodnie z lokalnymi przepisami,
dotyczącymi ochrony środowiska/utylizacji odpadów elektronicznych.
Serwisowanie
Urządzenia te nie nadają się do serwisowania przez użytkownika. Nie wolno
naprawiać, demontować lub ponownie składać urządzenia w przypadku
wystąpienia problemów. Zignorowanie tego środka ostrożności grozi porażeniem
prądem. W przypadku wystąpienia problemów lub awarii należy skontaktować się
ze sprzedawcą.
Firma Cambridge Audio gwarantuje, że niniejszy produkt jest wolny od wad
materiałowych i wykonania (zgodnie z określonymi poniżej warunkami). Firma
Cambridge Audio zobowiązuje się naprawić lub wymienić (w zależności od decyzji
firmy Cambridge Audio) ten produkt lub wszelkie wadliwe części tego produktu.
Okres gwarancyjny może różnić się w zależności od kraju. Należy zachować dowód
zakupu, a w przypadku wątpliwości skontaktować się ze sprzedawcą.
W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej należy zwrócić się
do autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Cambridge Audio, u którego
produkt został zakupiony. Jeżeli sprzedawca nie jest w stanie wykonać naprawy
produktu firmy Cambridge Audio, produkt może zostać zwrócony przez sprzedawcę
firmie Cambridge Audio lub autoryzowanemu serwisowi firmy Cambridge Audio.
Produkt należy wysłać albo w jego oryginalnym opakowaniu, albo w opakowaniu
zapewniającym taki sam stopień ochrony.
Aby uzyskać świadczenia gwarancyjne, wymagane jest przedłożenie dowodu
zakupu w formie paragonu lub faktury z potwierdzeniem odbioru należności, które
stanowią dowód, że produkt jest na gwarancji.
Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli: (a) zmieniono lub usunięto fabryczny numer
seryjny produktu lub (b) produkt nie został zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy
produktów firmy Cambridge Audio. Aby potwierdzić, że numer seryjny nie został
zmieniony i/lub że produkt został zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy
produktów firmy Cambridge Audio, można skontaktowsię telefonicznie z firmą
Cambridge Audio lub krajowym dystrybutorem jej produktów.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń dotyczących wyglądu produktu lub
uszkodzeń spowodowanych działaniem sił wyższych, wypadkiem, użytkowaniem
niezgodnym z przeznaczeniem, zaniedbaniem, użytkowaniem komercyjnym lub
modyfikacją produktu bądź jego części. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
wynikających z niewłaściwej obsługi, konserwacji bądź instalacji produktu
lub prób dokonania naprawy przez osoby/podmioty inne niż firma Cambridge
Audio, sprzedawca produktów firmy Cambridge Audio lub autoryzowany serwis,
uprawniony do wykonywania napraw gwarancyjnych produktów firmy Cambridge
Audio. Wszelkie naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione spowodują
utratę gwarancji. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów sprzedawanych na
zasadzie „TAK JAK JEST” lub „ WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI”.
ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE OBEJMUJĄ WYŁĄCZNIE NAPRAWĘ LUB WYMIANĘ
PRODUKTU ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ GWARANCJI. FIRMA
CAMBRIDGE AUDIO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE
LUB WTÓRNE ANI ZA NARUSZENIE WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI
TEGO PRODUKTU. Z WYJĄTKIEM ZAKRESU ZABRONIONEGO PRAWEM
NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI JEDYNĄ GWARANCJĘ I ZASTĘPUJE WSZELKIE
INNE GWARANCJE, WYRAŹNE BĄDŹ DOROZUMIANE, WŁĄCZAJĄC GWARANCJĘ
PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, LECZ
NIE OGRANICZAJĄC ICH DO TYCH GWARANCJI.
Niektóre kraje, w tym USA, nie dopuszczają wyłączenia szkód ubocznych lub
wtórnych ani gwarancji dorozumianych, w związku z czym powyższe wyłączenia
mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone
prawa. Użytkownikowi mogą także przysługiwać inne prawa różniące się w
zależności od stanu lub kraju.
W sprawach związanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym prosimy
kontaktować się ze sprzedawcą.
Ograniczona gwarancja
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Topaz SR20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Topaz SR20 in de taal/talen: Polski als bijlage per email.

De handleiding is 1,75 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - English - 17 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Français - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info