Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
6
7 Display
Används för att visa information som t.ex. vald ingångskälla, volym och ton/
balansnivåer. När ingången FM eller AM väljs visas radiofrekvensen eller RDS-
kanalnamnet.
Obs! Vid inköpet är displayen täckt av skyddsplast. Dra bort plasten för att se
displayen tydligare.
8 Speaker A/B (Högtalare A/B), knapp
Knappen Speaker A/B växlar mellan de två uppsättningarna med högtalarutgångar.
Alternativen är endast högtalare A, endast högtalare B, högtalare A och B
tillsammans och båda uppsättningar med högtalare av.
Obs! ’Högtalare av’ skiljer sig från funktionen stäng av ljud eftersom utgången Rec
Out och hörlursutgången fortfarande är aktiverade.
9 Menu, knapp
Om du trycker på knappen en gång visas alternativet Bass (Bas). Om du trycker
en andra gång väljs alternativet Treble (Diskant) och om du trycker en tredje gång
väljs alternativet Balance (Balans). När en av dessa alternativ har valts kan nivån
justeras med volymkontrollen. Om du inte trycker på något på ett tag, visas källan
och volymkontrollen återgår till att reglera volymen.
10 Infrarödsensor
Mottar IR-kommandon från den medföljande fjärrkontrollen. En oblockerad
siktlinje mellan fjärrkontrollen och sensorn krävs.
11 Volume (Volymkontroll)
Används för att öka/minska ljudnivån från utgångarna på enheten. Detta styr
volymnivån för högtalare, Sub-out och hörlurar. Nivån för ‘Rec Out’-utgången
påverkas inte. Volymkontrollen ändrar även nivån för bas, diskant och balans i
menyalternativet.
12 MP3-ingång
Denna källingång gör det möjligt att ansluta en bärbar ljudenhet som en MP3-
spelare direkt till enhetens frontpanel med en 3,5mm stereokontakt. När en
enhet är inkopplad väljs ingången automatiskt. Trots detta kan andra ingångar
fortfarande väljas när en stereokontakt är inkopplad. Knappen MP3/AUX på
enhetens frontpanel väljer denna ingång när en stereokontakt är inkopplad.
Obs!
Om du kopplar in en källa på frontpanelen åsidosätter MP3-ingången Aux-
ingången. Ta ut kontakten från frontpanelen för att aktivera Aux-ingången igen.
Observera också att utmatningsnivån för MP3-spelare brukar vara ganska låg
och att SR20 därför lägger till 10dB till den aktuella volyminställningen när (och
endast om) MP3-ingången har valts.
Kontroller på frontpanelen
1 2 3 4
7
85
6
12
11
9
10
1 Standby/On (Standby/På)
Växlar apparaten mellan standby-läge (indikeras av svagt lysande strömlampa)
och på (indikeras av starkt lysande strömlampa). Standby är ett lågströmsläge
som använder mindre ström än 0,5 Watt. Apparaten kan lämnas i standby-läge
när den inte används.
2 Hörlursuttag
Gör det möjligt att ansluta stereohörlurar med ett 6,35mm kontakt. Hörlurar med
en impedans på mellan 32 och 600 ohm rekommenderas.
Obs! Om du kopplar in högtalarna stängs högtalarutgångarna av automatiskt.
3 Hoppa över/sök, knappar
Knapparna Hoppa över/sök används när FM/AM-mottagaren väljs. Dessa knappar
har olika användningar beroende på läget som valts:
I förinställningsläget - Går igenom användarens förinställda kanaler.
I autoläge - Söker efter föregående eller nästa tillgängliga kanal. Enheten stannar
vid nästa starka signal som avkänns.
I manuellt läge - Gör det möjligt att söka uppåt eller nedåt manuellt efter
frekvenser.
Obs! När förinställningsläget är aktiverat ställer enheten automatiskt in den första
tillgängliga förinställda kanalen.
4 Mode/Store (Läge/Spara), knapp
Används för AM/FM-läge. Tryck för att växla mellan förinställningsläge, autoläge
och manuellt läge. Om du trycker och håller ned knappen sparas den aktuella
kanalfrekvensen bland förinställningarna. Först trycker du och håller ned knappen,
sen använder du knapparna eller förinställningsknapparna för att välja
vilket nummer kanalen ska sparas till. Tryck på knappen Mode/Store igen för att
bekräfta och spara förinställningen.
Obs! Om ingen knapp trycks i läget ’Store’ (Spara) avslutar enheten ’Store’-läget
och förinställningen sparas inte.
5 Knappar för ingångskälla
Tryck på motsvarande knapp för att välja önskad ingångskälla.
Obs! FM/AM-källan är inbyggd i SR20. Denna knapp växlar mellan FM-läge och
AM-läge när den trycks mer än en gång.
6 Förinställningsknappar
Används för AM/FM-lägen. Förinställningsknapparna används för att välja
förinställda kanaler som valts av användaren. Om du trycker en gång på en
förinställningsknapp väljs en av de första 5 förinställda kanalerna, och om
samma förinställningsknapp trycks igen växlar enheten till nästa förinställning
(1 och sedan 6 till exempel). Dessa förinställningar sparas separat för varje
våglängdsband, d.v.s. det finns 10 för FM och 10 för AM. Tryck på FM/AM-knappen
för att växla mellan band och uppsättningar med 10 förinställningar.
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Topaz SR20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Topaz SR20 in de taal/talen: Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 1,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - English - 17 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Français - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Polski - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info