Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
13
CXR120/200
ENGLISH
Once nished press the Enter button on the remote to accept the setup.
CXR Speaker Configuration
Menu
Exit
C
FL
SW1
SL
SBL
FR
SR
SBR
Test Tone : Off
Accept Setup
OKOK
Speaker Configuration: 7.1Ch
FL
Front Left
Size Small
Distance 2.4m
Level -2.OdB
Cr
ossover 6O Hz
Next Speaker
Back
If an error occurred during the process, the CXR will indicate which speaker(s)
you will need to check before restarting the process.
CXR Speaker Auto Setup
Menu
Exit
C
FL
SW1
SL
SBL
FR
SR
SBR
Test Tone : Off
Error Speaker List:
SUB
Back
OKOK
Speaker Configuration: 7.1Ch
Speaker Error Status
Manual setup
Size
Select the speaker to be setup and choose from small, large or none.
Large = Floorstanders or large stand-mounted speakers.
Small = Small or satellite speakers (sub must be used).
CXR Speaker Configuration
Menu
Exit
C
FL
SW1
FL
SL
SBL
FR
SR
SBR
Front Left
Test Tone : Off
Size Large
Distance 3.6 m
Level O.O dB
Crossover Off
Next Speaker
Back
OKOK
Speaker Configuration: 7.1Ch
Distance
Measure the distance from your listening position to the speaker concerned
and enter the distance. CXR will compensate for the diering distances to
each speaker in your system.
CXR Speaker Configuration
Menu
Exit
C
FL
SW1
FL
SL
SBL
FR
SR
SBR
Front Left
Test Tone : Off
Size Large
Distance 3.6 m
Level O.O dB
Crossover Off
Next Speaker
Back
OKOK
Speaker Configuration: 7.1Ch
Level
Highlight 'Test Tone' and press Enter. Use the navigation button on the
remote to move from speaker to speaker and adjust the level until all are at
the same volume using either the Front Left or Right as a reference.
CXR Speaker Configuration
Menu
Exit
C
FL
SW1
FL
SL
SBL
FR
SR
SBR
Front Left
Test Tone : Off
Speaker Configuration: 7.1Ch
Size Large
Distance 3.6 m
Level 1.5 dB
Crossover Off
Next Speaker
Back
OKOK
Crossover (for small speakers)
CXR Speaker Configuration
Menu
Exit
C
FL
SW1
FL
SL
SBL
FR
SR
SBR
Front Left
Test Tone : Off
Size Small
Distance
3.6 m
Level O.O dB
Crossover 8O Hz
Next Speaker
Back
OKOK
Speaker Configuration: 7.1Ch
Frequencies below the crossover setting chosen will be directed to the
subwoofer. The default is 80Hz and is a good starting point. For smaller
speakers this may need to be adjusted higher, for larger speakers it can be
set lower.
Unit
Set to Feet or Metres.
Input setup
Source input
Input source selection.
Input name
Use the ▲▼◄► navigation buttons on the remote or -/+ input buttons on the
front panel to select characters and customise the name.
Video input
You can assign a HDMI video input for StreamMagic /Connect, MP3, FM and
AM sources only.
Video scaling
In Processed mode CXR will upscale 1080p video to 4K. In Passthrough
mode the output video format will be the same as the input.
Audio input
Select either analogue, digital, HDMI, 7.1ch direct in or None.
The Audio Input for SM/Connect, MP3, FM and AM cannot be changed.
Analog audio process
Choose No to bypass DSP.
Bass
Adjusts bass.
Treble
Adjusts Treble.
Dolby volume
Dolby volume maintains a consistent volume across all content, programs
and input sources.
Dolby volume leveler
Can be set from 1-9 or o: experiment to nd the preferred setting
Dolby calibration oset
Used to trim dierences in input level between sources.
13

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Topaz SR20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Topaz SR20 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 6,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Français - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Polski - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info