Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
2
Table des matières
Assurez-vous d’enregistrer votre achat !
Rendez-vous sur : www.cambridge-audio.com/
sts
Inscrivez-vous pour être informé en avant-
première des :
● sorties des futurs produits
● mises à jour de logiciels
nouveautés, événements, offres exclusives et
concours !
This guide is designed to make installing and using this product as
easy as possible. Information in this document has been carefully
checked for accuracy at the time of printing; however, Cambridge
Audio’s policy is one of continuous improvement, therefore design and
specifications are subject to change without prior notice.
This document contains proprietary information protected by copyright.
All rights are reserved. No part of this manual may be reproduced by
any mechanical, electronic or other means, in any form, without prior
written permission of the manufacturer. All trademarks and registered
trademarks are the property of their respective owners.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2017
Consignes de sécurité importantes ........................................................... 3
Garantie limitée...........................................................................................4
Raccordements du panneau arrière .........................................................5
Commandes du panneau avant ................................................................6
Télécommande ............................................................................................7
Raccordements ...........................................................................................8
Antennes ................................................................................................... 10
Utilisation .................................................................................................. 10
Caractéristiques techniques ................................................................... 12
Dépannage ............................................................................................... 12
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Topaz SR20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Topaz SR20 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info