Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
6
7
Display
Geeft informatie weer, zoals de geselecteerde invoerbron, volume en tone/
balance. Wanneer FM- of AM-invoer is geselecteerd, wordt de frequentie of de
naam van de RDS-zender weergegeven.
Opmerking: Bij aankoop is het display voorzien van een beschermende folie.
Verwijder deze om het display goed leesbaar te maken.
8
Luidsprekers A/B
De toets Luidsprekers A/B schakelt tussen de twee reeksen luidsprekeraansluitingen.
De opties zijn: alleen A, alleen B, A en B samen, of beide luidsprekersets
uitgeschakeld.
Opmerking: ‘Luidsprekers uit’ is niet hetzelfde als de mute-functie. De Rec Out- en
Headset-uitgangen blijven geactiveerd.
9
Menutoets
Eenmaal drukken selecteert de lage tonen (bass). Nogmaals drukken selecteert
de hoge tonen (treble) en driemaal drukken selecteert de balans (balance).
Wanneer een van deze opties is geselecteerd wordt het volume automatisch
aangepast. Indien een tijdje niets wordt gedrukt, wordt de bron weergegeven en
gaat het volume weer terug naar de eerdere installing.
10
Infraroodsensor
Ontvangt IR-opdrachten van de bijgeleverde afstandsbediening. Hiervoor is een
vrije, onbelemmerde lijn nodig tussen de afstandsbediening en de sensor.
11
Volumeregeling
Knop om het volume harder en zachter te zetten. Deze knop bedient het volume
van de luidsprekers, de Sub-Out en koptelefoons. De knop heeft geen invloed op
de ‘Rec Out’-uitgang. De volumeregeling past ook het niveau van de hoge en lage
tonen en de balans aan in de menuopties.
12
Mp3-ingang
Op deze aansluiting op het frontpaneel kunt u met een 3,5mm-stereostekker
een draagbaar audioapparaat, bijv. een mp3-speler, aansluiten. Zodra de stekker
wordt ingestoken wordt deze ingang automatisch geselecteerd, hoewel het nog
steeds mogelijk blijft andere ingangen te selecteren. De toets Mp3/Aux aan de
voorzijde selecteert deze ingang als een stereostekker wordt ingestoken.
Opmerking:
Het aansluiten van een bron op de mp3-ingang op het voorpaneel heft de aux-
invoer op. Als u aux-invoer weer automatisch wilt activeren, hoeft u alleen maar
de stekker van het draagbare toestel uit het voorpaneel te trekken.
Het uitvoerniveau van mp3-spelers is in de regel laag, daarom verhoogt de SR20
het volume met 10dB zodra (en alleen dan) de mp3-invoer wordt geselecteerd.
Bedieningspaneel voorzijde
1 2 3 4
7
85
6
12
11
9
10
1
Standby/On
Schakelt het toestel tussen stand-bymodus (aangegeven door zwak verlicht led)
en 'On' (aangegeven door helder led). Stand-by is een ecomodus, waarin het
stroomverbruik minder dan 0,5 watt bedraagt. U kunt het toestel in de stand-
bymodus zetten wanneer u het niet gebruikt.
2
Headsetaansluiting
Aansluiting voor stereo-headsets met een ¼ inch stekker. Aanbevolen impedantie
voor headsets: tussen 32 en 600 ohm.
Opmerking: Als een headset is aangesloten, wordt de geluidsweergave via de
luidsprekeruitgangen automatisch onderdrukt.
3
Overslaan/Zoeken
Deze toetsen worden gebruikt voor de FM/AM-tuner. De functies ervan zijn
afhankelijk van de geselecteerde modus.
In de Preset-modus - zoekt voor- en achteruit in de voorinstellingen van de
gebruiker.
In de Auto-modus - zoekt de vorige of volgende beschikbare zender. Stopt met
zoeken bij het eerstgevonden sterke signaal.
In de modus Handmatig - handmatig voor- en achteruit scannen van de
frequenties.
Opmerking: Als de presetmodus wordt geactiveerd, stemt het toestel automatisch
af op de eerste beschikbare voorinstelling.
4
Modus/Opslaan
Voor de AM/FM-modus. Druk in de tunermodus op deze toets om automatisch/
handmatig instellen of voorinstellingen te selecteren. ALs u de toets even
ingedrukt houdt, wordt de geselecteerde zenderfrequentie in de ingestelde lijst
opgeslagen. Druk op de toets, houd deze ingedrukt en selecteer dan met de
toetsen of de preset-toetsen de locatie waar u de zender wilt opslaan.
Druk nogmaals op de toets Modus/Opslaan om de geselecteerde voorinstelling te
bevestigen en op te slaan.
Opmerking: ALs in de modus ‘Opslaan’ gedurende enige tijd niet op een toets
wordt gedrukt, verlaat het apparaat de modus ‘Opslaan’ en wordt geen instelling
opgeslagen.
5
Invoerbrontoetsen
Druk op de betreffende brontoets om de gewenste ingangsbron te selecteren.
Opmerking: De FM/AM-bron is in de SR20 ingebouwd. Indien meer dan eenmaal
ingedrukt, schakelt de toets heen en weer tussen AM en FM.
6
Voorinstellingstoetsen
Voor de AM/FM-modi. Met de voorinstellingstoetsen kan op de door de gebruiker
vooringestelde zenders worden afgestemd. Bij eenmaal drukken wordt een van
de 5 vooringestelde zenders geselecteerd, nogmaals drukken op dezelfde toets
selecteert de volgende voorinstelling (1 en dan bijv. 6). Deze voorinstellingen
worden voor elke band afzonderlijk opgeslagen, d.w.z. telkens 10 voor FM en
10 voor AM. Druk op de FM/AM-toets om tussen de banden en sets van 10
voorinstellingen heen en weer te schakelen.
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Topaz SR20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Topaz SR20 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - English - 17 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Français - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Polski - 13 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR20 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info