Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership Plc
Registered Ofce: Gallery Court, Hankey Place
London SE1 4BB, United Kingdom
Registered in England No. 2953313
www.cambridge-audio.com
© 2013 Cambridge Audio Ltd
AP31082/3
20

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb 1 keer Spotify kunnen luisteren via Cambridge Audio Stream Magic 6 en sindsdien krijg ik telkens de melding Spotify niet ingelogd op de display. Heb al van alles geprobeerd, maar niets helpt.... Gesteld op 7-12-2019 om 19:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe maak ik verbinding met een accespoint op internet;Mijn techicus veranderde de naam en het wiwiwachtwoord
  Dank op voorhan voor jullie hulp Gesteld op 6-6-2018 om 12:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb hetzelfde probleem dat de app de Streammagic 6 niet meer kan vinden. Andere apps werken perfect, bv. Jriver die draait op mijn computer netwerkspeler. Zodra de Streammagic op de markt kwam heb ik deze aangeschaft. Er is niets mis met het apparaat, de app is echter bagger en het gevolg is dat ik het apparaat niet meer gebruik. Kom op Cambridge, doe hier iets aan!
  W. Lighart Gesteld op 20-12-2014 om 11:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Stream Magic 6 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Stream Magic 6 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info