Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
SX-50 Speakers
Stand mount loudspeakers / Standlautsprecher / Enceintes acoustiques sur pied / Altavoces de
montaje en soporte / Diffusori a montaggio su piedestallo / Op standaards gemonteerde
luidsprekers / Stativmonterede højtalere / Динамики с установкой на стойках
Installation guide / Installationsleitfaden / Guide d’installation / Guía de instalación /
Guida d’installazione / Installatiehandleiding / Installationsvejledning / Руководство по установке
SX-50 Speakers
www.cambridge-audio.com
Part No. AP32212/3
INTRODUCTION
Thank you for purchasing these Cambridge Audio SX-50 stand
mount loudspeakers. We hope that you enjoy many years of
listening pleasure from them. Your loudspeakers can only be as
good as the system it is connected to. Please do not compromise
on your amplier or cabling. Naturally we particularly recommend
amplication from the Cambridge Audio range, which has been
designed to the same exacting standards as our loudspeakers.
Your dealer can also supply excellent quality speaker cable to
ensure your system realises its full potential.
Thank you for taking the time to read this manual; we do
recommend you keep it for future reference.
EINLEITUNG
Vielen Dank für den Kauf dieser Cambridge Audio SX-50
Standlautsprecher. Wir hoffen, sie bieten Ihnen viele Jahre
Hörgenuss. Ihre Lautsprecher sind wie alle Geräte nur so gut, wie
das System, an das sie angeschlossen sind. Gehen Sie deshalb
beim Verstärker oder bei den Kabeln keine Kompromisse ein.
Ganz besonders empfehlen
wir Ihnen natürlich die Verstärker aus der Cambridge Audio
Serie,die dieselben hohen Qualitätsanforderungen erfüllen
wie unsere Lautsprecher. Ihr Händler hält für Sie qualitativ
hochwertige Lautsprecherkabel von Cambridge Audio bereit,
mit denen Sie die Möglichkeiten Ihres Systems optimal nutzen
können.Danke, dass Sie sich die Zeit zum Lesen dieses
Handbuchs nehmen. Wir empfehlen, dass Sie es für den
zukünftigen Gebrauch aufbewahren.
INTRODUCTION
Merci d’avoir acheté ces enceintes acoustiques sur pied
Cambridge Audio SX-50. Nous vous souhaitons de nombreuses
années de plaisir à les écouter. Cependant, vos enceintes
pourront uniquement être d’aussi bonne qualité que le système
auquel elles sont connectées. C’est pourquoi nous vous
demandons de ne pas faire de compromis quant à la qualité
de votre amplicateur ou du câblage. Naturellement, nous
recommandons tout particulièrement une amplication de
la gamme Cambridge Audio, des appareils qui ont été conçus
selon des normes aussi strictes que nos enceintes acoustiques.
Votre revendeur peut également vous fournir des câbles pour
enceintes d’excellente qualité pour garantir des performances
optimales de votre système.
Merci de prendre le temps de lire attentivement le présent
manuel. Nous vous recommandons également de le conserver
comme référence par la suite.
INTRODUCCIÓN
Gracias por adquirir estos altavoces de montaje en soporte
Cambridge Audio SX-50. Conamos en que disfrutará durante
muchos años de ellos. Los altavoces podrán llegar a ser tan
buenos como el sistema al que se conectan. Por favor no
exponga la calidad de su amplicador o cableado. Naturalmente,
recomendamos especialmente la amplicación de la gama
Cambridge Audio, diseñada con los mismos estándares de
precisión que nuestros altavoces. Su distribuidor podrá también
suministrarle cable de altavoces de excelente calidad para
asegurar que el sistema consiga el máximo potencial.
Gracias por tomarse un tiempo para leer este manual, le
recomendamos que lo guarde para consultas futuras.
INTRODUZIONE
Grazie per aver acquistato questi diffusori SX-50 Cambridge
Audio, a montaggio su piedestallo. Speriamo che fruirete di molti
anni di piacevole ascolto di questi diffusori. I vostri diffusori
potranno essere solo pari alla qualità del sistema a cui verranno
connessi. Per questo motivo, è sconsigliabile speculare sulla
qualità dell’amplicatore o del cablaggio. Vi consigliamo in
modo particolare i componenti d’amplicazione della gamma
Azur della Cambridge Audio, progettati con le stesse procedure
di accuratezza utilizzate per questi diffusori. Il vostro distributore
potrà fornirvi inoltre cavetti per diffusori di qualità, Audio che
consentiranno al vostro sistema una resa pari al suo grande
potenziale.
Grazie di trascorrere un po’ del vostro tempo nella lettura di
questo Manuale, che vi consigliamo di conservare per una sua
futura consultazione.
INLEIDING
Dank u voor de aankoop van deze op standaards gemonteerde
SX-50 luidsprekers van Cambridge Audio. Wij wensen u vele
jaren luisterplezier. De weergavekwaliteit van uw luidsprekers
kan nooit beter zijn dan het systeem waarop zij zijn aangesloten.
Bezuinig nooit op uw versterker of kabels. We bevelen natuurlijk
met name versterkers uit het assortiment van Cambridge
Audio aan. Deze voldoen namelijk aan dezelfde hoge eisen
als onze luidsprekers. Uw leverancier levert hoogwaardige
verbindingskabels die garanderen dat het gehele systeem
optimaal presteert.
Neem de tijd om deze handleiding goed te lezen. Bewaar hem
goed, zodat u hem weer kunt terugvinden als u er iets in wilt
opzoeken.
INDLEDNING
Tak fordi du har valgt at købe disse Cambridge Audio SX-50
stativmonterede højtalere. Vi håber, at du får glæde af dem i
mange år. Højtalerne bliver ikke bedre end det system, de er
tilsluttet. ikke kompromis med forstærker eller kabler. Vi
anbefaler naturligvis specielt at bruge forstærkere fra serien af
Cambridge Audio Azur-produkter, som er udviklet efter nøjagtigt
de samme standarder som vores højtalere. Forhandleren kan
også levere fremragende højtalerkabler, dit system kan
udnytte sit fulde potentiale.
Og tak fordi du vil bruge tid på at læse denne manual. Vi
anbefaler, at du gemmer den til fremtidig brug.
ВВЕДЕНИЕ
Мы благодарим Вас за приобретение этих динамиков SX-
50 фирмы Cambridge Audio, устанавливаемых на стойках.
Мы надеемся, что Вы будете в течение многих лет получать
удовольствие при их прослушивании. Ваши динамики могут
быть лишь настолько хороши, насколько хороша система,
к которой они подключены. Не пытайтесь экономить на
вашем усилителе или кабельной проводке. Естественно, мы
настоятельно рекомендуем усилители из линейки фирмы
Cambridge Audio, которые были разработаны на основе точно
таких же стандартов, как наши динамики. Ваш дилер также
может снабдить Вас звуковыми кабелями высшего качества,
которые обеспечат реализацию полного потенциала вашей
системы.
Мы благодарны Вам за то, что Вы нашли время для прочтения
этого руководства, мы советуем сохранить его для справок в
будущем.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio SX-50 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio SX-50 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,55 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info