Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Minx Air100/200 draadloos muzieksysteem
Wi-fi set-up
3
Ga naar uw p.c. en klik op het Wi-Fi logo
en kies Minx Air_ XXX
2
6
Mac
PC
iPad
Open een nieuwe pagina in uw internet browser (Internet Explorer,
Safar, Chrome etc). Typ in de informatiebalk van uw browser 192.168.1.1
gevolgd door ENTER. Het Minx Air installatiemenu komt nu in beeld.
Is tot zover alles goedgegaan, klik dan op OK om te bevestigen.
De Minx Air display kan nu “error” of “no data received” vertonen.
Geen zorg, dit is normaal. U kunt uw internet browser nu afsluiten.
4
Kies uw thuis Wi-Fi netwerk in de Service Set ID (SSID) keuzelijst.
Fout gedaan?
Om de Minx Air te resetten, houdt u de aan/uit knop en
WPS op de achterzijde gedurende 10-15 seconden ingedrukt
totdat de Minx Air uitschakelt. Begin vervolgens weer met
stap 1. U kunt de video’s bekijken op de Cambridge Audio
website, waarop dat duidelijk wordt aangegeven.
5
Typ het wachtwoord van uw Wi-Fi network in het rode vakje
en klik op ‘Apply’.
(Uw Wi-Fi wachtwoord vergeten? Meestal staat dat op de
sticker op uw Internet modem/router)
7
Na een paar seconden is de Minx Air met uw thuisnetwerk
verbonden (correcte verbinding wordt bevestigd door een continu
brandend groen lichtje. Dit kan tot 30 seconden duren.
Wanneer uw p.c./tablet dit nog niet automatisch heeft gedaan, programmeer
dan de Wi-Fi netwerk instelling van uw p.c. terug naar uw thuisnetwerk.
Sluit de Minx Air aan op de netspanning en schakel in met de
aan/uit knop bovenop. Wacht pakweg 20 seconden tot de
lichten achterop het kastje groen en oranje oplichten.
1
iTunes
iPad
iPhone
Om plezier te beleven aan radio via de antenne en
internet radio koppelt u de Minx Air koppelen aan uw
thuisnetwerk.
Heeft u een laptop, een tablet of een andere internet
browser met Wi-Fi, ga dan naar stap 1 hieronder om de
Minx Air op uw thuisnetwerk aan te sluiten.
Mocht uw p.c. niet aan een wi-fi internet browser
gekoppeld zijn, kijk dan op onze site voor de handleiding
om een kabelverbinding tot stand te brengen.
Airplay
Gefeliciteerd, u bent nu zover om muziek te streamen via
Airplay. Wanneer u iTunes of jouw Music opent, ziet U het Airplay
logo en kunt u Minx Air voor afspelen markeren.
Let op: wanneer Minx Air is geselecteerd duurt het een paar
seconden voordat de verbinding tot stand komt.
Wacht tot u muziek hoort en stel daarna het juiste volume in.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio MINX AIR 100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio MINX AIR 100 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info