Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/7
Pagina verder
Connectique Entrée micro-USB, sortie analogique
3,5 mm
Convertisseur ESS9023
numérique-analogique
Taux d'échantillonnage Mode USB 1.0 :
pris en charge 16/24 bits, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2
kHz, 96 kHz
Mode USB 2.0 :
16/24 bits 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz,
96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Tension de sortie 2 V RMS
maximale
Consommation électrique 150 mW
Impédance minimum 12 Ohms
du casque
Réponse en fréquence +/-0,2 dB 20 Hz – 20 kHz
Distorsion harmonique < 0,004 %
totale (THD) + N
Rapport S/B à 1 K 103 dBr (non pondéré)
Diaphonie 66 dB
Impédance de sortie 0,5 Ohms
Pas de volume 53 pas (54 pas de volume différents)
Dimensions H x L x P 30 x 10 x 53,5 mm
Poids 100 g
Caractéristiques techniques
7. Accédez aux propriétés des haut-parleurs du DacMagic XS et
choisissez la fréquence d'échantillonnage de sortie.
Vous pouvez maintenant proter de votre DacMagic XS Cambridge
Audio en mode USB Classe 2.0 !
Pour utiliser le protocole ASIO, veuillez consulter le guide de conguration
Windows 7 ASIO sur notre site web pour obtenir un exemple d'installation.
6
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio DAC MAGIC XS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio DAC MAGIC XS in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info