Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Quick
Start
Quick
Start
Safety
Guide
Lieferumfang
Que contient la boîte?
Contenido de la caja
Cosa contiene la confezione?
Wat u in de doos zult vinden...
Hvad er der i kassen?
Что в коробке?
CX A80 / CX A60
CX N / CX C
CXN
Inbetriebnahme für Ungeduldige
Konfigurieren eines einfachen Systems
Démarrage rapide
Comment configurer un système simple
Guía rápida
Cómo configurar un sistema básico
Avvio rapido
Come configurare il sistema di base
Snel starten
Hoe u een basis systeem configureert
Kom hurtigt i gang
Sådan konfigureres et almindeligt system
Быстрая установка
Как сконфигурировать основную канальную систему
How to configure a basic system
AP33795/3
For further information about Cambridge Audio, our products, news, reviews and
support, please visit:
Weitere Infos zu Cambridge Audio, unsere Produkte, Neuigkeiten, Testberichte
und Kundendienst finden Sie unter:
Pour obtenir des informations supplémentaires sur Cambridge Audio, nos
produits, nouveautés, actualités et assistance, veuillez vous rendre sur notre site :
Para obtener más información acerca de Cambridge Audio, nuestros productos,
noticias, reseñas y soporte, visite:
Per maggiori informazioni su Cambridge Audio e i nostri prodotti, per notizie,
articoli
e assistenza, visitare:
Voor meer informatie over Cambridge Audio, onze producten, nieuws, beoordelin-
gen en support (ondersteuning), kunt u onze website bezoeken:
Du kan finde flere oplysninger om Cambridge Audio, vores produkter, nyheder og
support på:
Более подробную информацию о компании Cambridge Audio, ее продуктах,
новостях, обзорах и технической поддержке см. на веб-сайте:
www.cambridgeaudio.com
*
AAA
AAA
AAA
*
Quick
Start
Quick
Start
Safety
Guide
Lieferumfang
Que contient la boîte?
Contenido de la caja
Cosa contiene la confezione?
Wat u in de doos zult vinden...
Hvad er der i kassen?
Что в коробке?
CX A80 / CX A60
CX N / CX C
CXN
Inbetriebnahme für Ungeduldige
Konfigurieren eines einfachen Systems
Démarrage rapide
Comment configurer un système simple
Guía rápida
Cómo configurar un sistema básico
Avvio rapido
Come configurare il sistema di base
Snel starten
Hoe u een basis systeem configureert
Kom hurtigt i gang
Sådan konfigureres et almindeligt system
Быстрая установка
Как сконфигурировать основную канальную систему
How to configure a basic system
AP33795/3
For further information about Cambridge Audio, our products, news, reviews and
support, please visit:
Weitere Infos zu Cambridge Audio, unsere Produkte, Neuigkeiten, Testberichte
und Kundendienst finden Sie unter:
Pour obtenir des informations supplémentaires sur Cambridge Audio, nos
produits, nouveautés, actualités et assistance, veuillez vous rendre sur notre site :
Para obtener más información acerca de Cambridge Audio, nuestros productos,
noticias, reseñas y soporte, visite:
Per maggiori informazioni su Cambridge Audio e i nostri prodotti, per notizie,
articoli
e assistenza, visitare:
Voor meer informatie over Cambridge Audio, onze producten, nieuws, beoordelin-
gen en support (ondersteuning), kunt u onze website bezoeken:
Du kan finde flere oplysninger om Cambridge Audio, vores produkter, nyheder og
support på:
Более подробную информацию о компании Cambridge Audio, ее продуктах,
новостях, обзорах и технической поддержке см. на веб-сайте:
www.cambridgeaudio.com
*
AAA
AAA
AAA
*
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • De versterker Cambridge CXA 80 valt steeds terug op beveiligingsmodus: knipperende witte lichtjes op midden scherm. Ook na reparatie. Wat is daarvan de oorzaak? Gesteld op 9-12-2018 om 17:57

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio CXA80 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio CXA80 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info