Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
751R V2azur
13
POLSKI
Bezpośrednie wejście dźwięku 5.1/7.1
Odtwarzacz DVD-A lub wielokanałowy odtwarzacz
SACD — podłączenia 5.1
Kable typu „cinch”
(2RCA-2RCA)
Lewy
Prawy
Przestrzenny lewy
Przestrzenny prawy
Centralny
Subwoofer
Można też przypisać to samo wejście HDMI do wejścia bezpośredniego 7.1, aby nie utracić
obrazu.
to „czyste” połączenia analogowe, zapewniające najwyższą jakość dźwięku. W przypadku ich
użycia w amplitunerze 751R V2 nie jest możliwa regulacja tonów niskich i wysokich ani cyfrowa
obróbka sygnału (DSP).
Odtwarzacze DVD-A lub SACD można podłączyć do amplitunera 751R V2 przy
użyciu bezpośrednich wejść dźwięku 5.1/7.1, umożliwiając odtwarzanie dźwięku
wielokanałowego z tych urządzeń.
Odtwarzacze DVD-A i SACD obsługują wyjście dźwięku w formacie 5.1. Bezpośrednie
wejścia amplitunera 751R V2 umożliwiają także opcjonalne podłączenie sygnału
dźwięku przestrzennego dla głośników tylnego lub lewego i prawego, w celu zapewnienia
zgodności z przyszłymi urządzeniami 7.1 lub dekoderami zewnętrznymi.
Aby wybrać wejście bezpośrednie, należy nacisnąć przycisk 7.1 Direct na panelu
przednim lub pilocie zdalnego sterowania.
Przydatne może być podłączenie odtwarzaczy DVD-A/SACD do amplitunera 751R V2 za
pomocą obu metod jednocześnie.
Wejście cyfrowe lub HDMI może służyć do dekodowania dźwięku przestrzennego przez
amplituner 751R V2, a analogowe złącze 5.1 do podłączenia bezpośredniego wejścia
7.1 w celu odtwarzania zawartości z urządzeń DVD-A/SACD.
Jeśli odtwarzacz zostanie wybrany przyciskiem BD/DVD, można oglądać przekazywany
z niego sygnał wideo i dekodować odpowiadającą mu przestrzenną ścieżkę dźwiękową.
W takim przypadku naciśnięcie przycisku 7.1 Direct sprawi, że dźwięk zacznie być
odbierany z analogowych wyjść odtwarzacza.
Analogowe złącza wejściowe wideo
W amplitunerze 751R V2 dostępne są trzy rodzaje analogowych złączy wideo:
1. Zespolony sygnał wideo (Composite) podłączenie przy użyciu pojedynczego kabla
typu „cinch” (RCA-RCA) 75 omów.
2. S-Video — podłączenie przy użyciu kabla S-Video.
3. Komponentowy sygnał wideo (Component) — podłączenie przy użyciu potrójnego kabla
typu „cinch” (3RCA-3RCA) 75 omów.
Jeśli urządzenie zewnętrzne jest wyposażone w interfejs HDMI, jest to zawsze najlepszy
wybór.
W przypadku urządzeń zewnętrznych, które obsługują tylko analogowy sygnał wideo,
najlepszą jakość obrazu można uzyskać przy użyciu złączy komponentowego sygnału
wideo, a następnie uzyskując coraz gorszą jakość złącza S-Video i złącza
zespolonego sygnału wideo.
Amplituner 751R V2 obsługuje transkodowanie, tj. podnoszenie rozdzielczości
analogowego sygnału wideo do rozdzielczości HDMI dla wyjścia głównego monitora/
telewizora.
Odtwarzacz BD/DVD
Odtwarzacz wideo
Konsola do gier
13

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 751R V2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 751R V2 in de taal/talen: Polski als bijlage per email.

De handleiding is 12,97 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - English - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 40 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info