Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
7
CP1/CP2
Résolution des problèmes
L’appareil ne s’allume pas
Assurez-vous que le bloc d’alimentation est correctement connecté à
l’appareil.
Assurez-vous que le bloc d’alimentation est complètement inséré dans
la prise secteur et est allumé.
Il n’y a pas de son
Assurez-vous que l'appareil est branché.
Vériez que votre platine disque est correctement connecté.
Vériez que vos enceintes sont correctement connectées.
Vériez que tous les câbles sont branchés correctement et que vous
avez sélectionné la bonne entrée de l'amplicateur.
Assurez-vous que le bon type de cellule a été sélectionné (MM ou MC)
Il n’y a pas de son sur un canal
Vériez que vos enceintes sont correctement connectées.
Vériez que tous les câbles sont branchés correctement.
Il y a un fort bourdonnement ou un ronement
Vériez la platine et le bras de lecture pour un éventuel problème de
câble de connexion ou de faute à la terre.
Assurez-vous qu’aucune connexion n’est desserrée ou défectueuse.
Assurez-vous que votre platine n’est pas trop près de l’amplicateur.
Le volume est trop fort/bas
Vériez que le type de cellule correspond au type d'entrée. Si une cellule
MC est connectée sur une entrée MM, le volume sera très bas (et vice
versa). Notez qu'il est possible d'obtenir des cellules MC de haut niveau
qui sont conçues pour une entrée MM.
Dans le cas où les solutions ci-dessus ne résolvent pas votre problème,
veuillez consulter notre foire aux questions (FAQ) sur notre site Web:
techsupport.cambridgeaudio.com
Pour toute réparation, pendant ou après la garantie, veuillez contacter
votre revendeur.
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 751R V2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 751R V2 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,78 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info