Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
551P/651Pazur
11
SVENSKA
Felsökning
Ingen ström
Kontrollera att strömdosan är ordentligt ansluten till enheten.
Kontrollera att strömdosan är ordentligt införd i nätuttaget och är
påslagen.
Inget ljud hörs
Kontrollera att enheten är ansluten.
Kontrollera att skivspelaren är ordentligt ansluten.
Kontrollera att högtalarna är ordentligt anslutna.
Kontrollera att alla anslutningar är säkra och att rätt förstärkaringång har
valts.
Kontrollera att rätt patrontyp har valts (MM eller MC).
En kanal saknar ljud
Kontrollera att högtalarna är ordentligt anslutna.
Kontrollera att alla anslutningar är säkra.
Det förekommer ett högt surrande eller brus
Kontrollera skivspelaren eller tonarmen för jordning och anslutningsfel.
Kontrollera att inga anslutningar är lösa eller felaktiga.
Kontrollera att din skivspelare inte är för nära förstärkaren.
Volymen är för hög/för låg
Kontrollera att typen av aptron stämmer med ingångstypen. Om en MC-
patron ansluts genom MM-ingångarna blir volymen mycket låg (och vica
versa). Observera att det är möjligt att skaffa MC-patroner med hög nivå
som har utformats för en MM-ingång.
Om lösningarna ovan inte hjälper att lösa ditt problem ska du avsnittet
med vanliga frågor (Frequently Asked Questions - FAQ) på vår webbplats:
www.cambridge-audio.com/sts/faqs
Kontakta din återförsäljare för all service, med eller utan garanti.
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 651P bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 651P in de taal/talen: Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info