Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
851Eazur
NEDERLANDS
85
Er is geen stroom
Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.
Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit (en of de schakelaar op
de stekker - indien aanwezig - in de juiste stand staat).
Controleer de zekering van de stekker en de adapter.
Zorg dat de aan/uit-schakelaar op de achterzijde van de unit is aangesloten
Er is geen geluid
Controleer of de unit niet in de stand-bymodus staat.
Controleer of de broncomponent correct is aangesloten.
Controleer of 'REC IN' is uitgeschakeld (behalve wanneer opname-invoer
vereist is).
Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten.
Controleer of het geluid niet is onderdrukt (mute).
Zorg als u een uitgebalanceerde aansluiting gebruikt dat "balanced input" is
geselecteerd. Dit wordt aangegeven door een ring om de ingangsindicatorcirkel
op het scherm
Er is geen geluid op één kanaal.
Controleer of de balanstoets in de juiste stand staat.
Controleer de luidsprekeraansluitingen.
Controleer de onderlinge aansluitingen.
Er is een luid gezoem of gebrom hoorbaar.
Controleer de draaitafel of arm op aarding en aansluitfout.
Controleer of de onderlinge aansluitingen niet loszitten of defect zijn.
Zorg ervoor dat uw tapedeck/draaitafel niet te dicht bij de versterker staat.
Tapes kunnen niet worden opgenomen of
afgespeeld.
Controleer of ‘Rec In’ en ‘Rec Out’ juist zijn aangesloten.
Zwakke bas- of verstrooide stereoweergave.
Controleer de luidsprekerbekabeling op correcte fase.
De afstandsbediening werkt niet
Controleer of de batterijen niet leeg zijn.
Controleer of de sensor van de afstandsbediening niet wordt geblokkeerd.
Controleer of de IR-ontvanger in het systeemmenu niet is gedeactiveerd.
Meer veelgestelde vragen (FAQ's), technisch advies en informatie over hoe u
het meeste uit uw 851E kunt halen, vindt u onder Support op de Cambridge
Audio-website:
www.cambridgeaudio.com/support.php
Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw
verkooppunt.
Problemen verhelpen
THD (+ noise) < 0,00045% @1kHz
< 0,00057% @20kHz
S/N (unweighted) < 110dBr
< 90dBu
Frequentierespons 10Hz - 100kHz ± 0,1dB
Crosstalk @1kHz > 95dB
Inputisolatie > 110dB
Maximum output 8V rms ongebalanceerd
8V + 8V rms gebalanceerd
Outputimpedantie 100 ohm (ongebalanceerd of gebalanceerd)
Subwoofer uit Flat of 200Hz 2nd Order Butterworth LPF
Max. stroomverbruik 36 W
Bass & Treble bediening Shelvingtype
Max bass boost/cut ± 10 dB bij 10 Hz
Max treble boost/cut ± 7,5 dB bij 20 kHz
Afmetingen (H x B x D) 115 x 430 x 385 mm
(4.5 x 16.9 x 15.2")
Gewicht 8,1 kg (17,9 lbs)
Technische specicaties
De 851E beschikt over controlbus in- en uitgangen,
waarmee niet-gemoduleerde signalen van de
afstandsbediening (positieve logica, TTL-niveau)
door het apparaat desgewenst elektrisch kunnen
worden ontvangen. Deze bedieningssignalen
worden gewoonlijk gegenereerd door standaard
geïnstalleerde (meerkamer)systemen of externe IR-ontvangersystemen. De
controlbus-aansluitingen zijn oranje gecodeerd.
Een IR-signaalingang is eveneens aanwezig. Daarmee kunnen gemoduleerde
IR-bedieningssignalen elektrisch door het apparaat worden ontvangen. Via
deze ingang ontvangen signalen bedienen alleen het apparaat en worden
niet gedemoduleerd uitgevoerd via de controlbus-uitgang.
Tevens is een RS232-aansluiting aanwezig, via welke de 851E
door C.I.-systemen kan worden aangestuurd.
Daarnaast kan de unit voor sommige functies 'directe' IR/besturings- en
schakelcodes verwerken, om het programmeren van aangepaste installaties
te vereenvoudigen. Op de meegeleverde afstandbediening zijn speciale
rechtstreekse Aan/Uit- en Mute-signalen beschikbaar, die als volgt aan CI-
systemen kunnen worden 'aangeleerd':
1. Druk de 'Standby'-knop in en houd deze ingedrukt. Als eerste genereert
de afstandsbediening een stand-bysignaal (toggle). Blijf de toets
ingedrukt houden. Na 12 seconden wordt een versterker 'On'-commando
gegenereerd. Als de toets 12 seconden langer ingedrukt wordt gehouden,
wordt een Uit-signaal gegenereerd.
2. Druk de knop Mute in en houd deze ingedrukt.. Als eerste genereert de
afstandsbediening een Mute-commando. Blijf de toets ingedrukt houden.
Na 12 seconden wordt een commando "Mute on" gegenereerd. Als de toets
12 seconden langer ingedrukt wordt gehouden, wordt een commando
"Mute off" gegenereerd.
Een complete codetabel en een RS232-protocol voor dit product vindt u op de
Cambridge Audio-website: www.cambridge-audio.com
Aangepaste installatie (C.I.)
IR Emitter
In In Out
RS232C
Control Bus
15

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio AZUR 851E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio AZUR 851E in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 8,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info