Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
72
Inhoud
Vergeet niet uw aankoop te registreren.
Ga naar: www.cambridge-audio.com/
sts
Als u zich registreert, bent u altijd als
eerste op de hoogte van:
Toekomstige productintroducties
Software-upgrades
Nieuws, evenementen, exclusieve
aanbiedingen en prijsvragen!
Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik
van het product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit
document verstrekte informatie is voor het drukken zorgvuldig
gecontroleerd op nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge
Audio is echter gericht op voortdurende verbetering. Ontwerp en
specicaties kunnen derhalve zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Dit document bevat informatie die wordt beschermd door
eigendoms- en auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze
handleiding mag geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd
met behulp van mechanische, elektronische of andere middelen,
in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de fabrikant. Alle handelsmerken en geregistreerde
handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2016.
Cambridge Audio en het Cambridge Audio-logo zijn handelsmerken
van Cambridge Audio.
De andere genoemde merken zijn handelsmerken van hun
respectieve eigenaren en worden uitsluitend ter referentie
weergegeven.
Belangrijke veiligheidsregels ........................................................................... 73
Beperkte garantie .............................................................................................74
Aansluitingen op het achterpaneel ................................................................. 75
Bedieningselementen aan de voorzijde ..........................................................76
Afstandsbediening ........................................................................................... 77
Bronaansluitingen ............................................................................................ 78
Power syncing (Aan/Standby-knop) ................................................................ 78
Uitgangsaansluitingen - Gebalanceerd........................................................... 79
Outputaansluitingen - Ongebalanceerd .......................................................... 79
Mono Bridged aansluitingen ........................................................................... 80
Bedieningsinstructies .......................................................................................81
Installatie van de voorversterker......................................................................81
CAP5: Vijf-wegs beveiligingssysteem .............................................................. 84
Aangepaste installatie (C.I.) ............................................................................. 85
Technische specicaties .................................................................................. 85
Problemen verhelpen ....................................................................................... 85
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio AZUR 851E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio AZUR 851E in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 8,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info