Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/45
Pagina verder
DN
UP
VOL
1
PTY
AF
TA
AMS
MCD 220
ARTIST
MUSIC
ALBUM
CSP
2
3
45
6
4x 70W
RDS
Panel controls
H1 Remote sensor
H2 Disc eject
H3 Adjust volume level
H4 Push to select VOL/BAS/TRE/BAL/FAD
H5 Push more than 2 sec. to menu mode
H6 File search
H7 Radio
H8 Disc Play (when disc is in)
H9 Aux-in (optional)
H10 Band switch
H11 Display switch
H19 Press to tune in a preset station. Hold for more than 2
seconds to store station.
Radio Preset
H12 Play/Pause
Top play ( Press more than 2 sec.)
H13 Intro play (10 sec.)
H14 Track Repeat Play
H15 Track Random Play
H18 Disc Playback
H20 TA ( Traffic Announcements Identification )
H21 Radio Tune
H22 Track Seek
H23 Panel open/close
H24 Press less than 2 seconds for mute
H25 Press more than 2 seconds to Power off
H26 Press once to enter MUSIC TYPE
Press twice to enter SPEECH type
H28 Alternative Frequency list
AMS H29 Radio preset scan
H30 Radio auto preset
GB 2
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Caliber mcd 220 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Caliber mcd 220 in de taal/talen: Deutsch, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,43 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info