Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/26
Pagina verder
23
Troubleshooting
The following checklist can help you solve the problems which you may encounter when using the
unit. Before consulting it, check the connections and follow the instructions in the user manual.
Problem Possible cause Solution
General
The unit will not switch on.
Car ignition is not on.
C a b l e i s n o t p r o p e r l y
connected.
Fuse is burnt.
Turn your car key in the ignition.
Check cable connection.
Replace fuse with a new fuse of the
same capacity.
No sound
Volume is set at minimum or
the mute function is on.
Check the volume or switch the mute
function off.
The unit or screen does
not function normally.
The unit system is unstable. Press the RESET button.
DVD mode
The appliance will not play
discs.
The disc is inserted incorrectly.
The disc is dirty or damaged.
Disc must be inserted with the label
side facing up. Clean the disc and
check for damage. Try another disc.
S o u n d s k i p s d u e t o
vibration.
Mounting angle is over 30˚.
Mounting is unstable.
Adjust mounting angle to less than
30˚.
Mount the unit securely with the
supplied parts.
TUNER mode
Unable to receive stations.
The antenna is not connected
properly.
Connect the antenna properly.
Poor quality reception of
radio station.
T h e an t e n n a i s n o t f u l l y
extended or it is broken.
Fully ex tend the ante nna and if
broken, replace it with a new one.
Preset stations are lost.
T h e b a t tery c a b l e i s n o t
properly connected.
Connect the permanent live on the unit
to the permanent live on the vehicle.
USB/SD/MMC mode
Unabl e to ins ert USB
device or SD/MMC card.
The memory c ard or US B
device has been inserted the
wrong way round.
Insert it the other way around.
The USB device or SD/
M M C c a r d c a nnot b e
read.
NTFS format is not supported.
Check that the file system is in FAT
or FAT32 format. Due to different
formats, some models of USB storage
devices or MP3 players may not be
read.
The SD/MMC card is not map
card.
Using a map card.
Remote control
The remote control is not
working or does not work
properly
The batteries are low or empty. Change the batteries.
24

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Ik probeer om radio zenders vast te zetten maar wat ik ook doet dit luk me niet en kom er niet uit met de handleiding.
    Wie kan me vertellen hoe dit moet

    Peter Gesteld op 22-4-2018 om 10:30

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Caliber RDN893BT bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Caliber RDN893BT in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info