Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/26
Pagina verder
22
Installation Guide
1. If relevant, remove any other audio system from the car.
2. After unscrewing the four car radio attachment screws, insert the mounting sleeve into the
dashboard. Fix it rmly in place by folding down the metal tabs.
3. If this has not already been done, attach the brackets (2x) to the car radio.
In order to do this, use the supplied at head screws (M5x6mm).
4. Perform the required electrical connections:
- If necessary, connect the PARKING brake wire to your hand brake contact in order to activate
the video display when playing a DVD (when the car is parked).
- Connect the wire that activates the reversing camera to the reversing sensor or to a reversing
light. If necessary, connect your reversing camera to the car radio’s reversing camera input
using a video cable (not supplied).
- Ensure that you now place the USB cable located at the back of the unit in such a way that it
comes out of the dashboard or the glove box.
5. Then check that everything works before installing the main unit in the mounting sleeve.
Note: if necessary, use the mounting screws and bolt rubber to complete installation of the unit.
Install the car radio in the dashboard using the supplied at head screws (M2.6x5mm).
6. Turn on the unit and slide down the panel, then attach the outer trim frame.
If you are not sure how to install this unit correctly, contact a qualied technician.
* If you could not fix the unit by folding down the metal tabs of mounting sleeve (as step 2),
install the unit by using the supplied screws (M5x6mm) after step 5.
* If you are not sure how to install this unit correctly, contact a qualied technician.
Important: Remove the two screws on the top of the unit before installation, otherwise, the
unit will not work.
23

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Ik probeer om radio zenders vast te zetten maar wat ik ook doet dit luk me niet en kom er niet uit met de handleiding.
    Wie kan me vertellen hoe dit moet

    Peter Gesteld op 22-4-2018 om 10:30

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Caliber RDN893BT bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Caliber RDN893BT in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info