Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Tafelzaag
Artikelnummer 12850
CE
Dit apparaat stoort geen radioapparatuur
Volgens CE EN 55014 + EN 61000
Voordat u elektrisch gereedschap gebruikt, moet
u de bijbehorende veiligheidsinstructies lezen en
naleven!
Extra veiligheidsinstructies voor zaagtafels
De zaagtafel dient voor het zagen van allerlei
soorten hout, met maximale afmetingen die bij
het apparaat passen. U mag echter geen
rondhout zagen.
De gebruiker / bediener is solitair aansprakelijk
voor alle schaden die zijn ontstaan door
ondoelmatig gebruik van of veranderingen aan
de zaag.
Gebruik uitsluitend zaagbladen die voldoen aan
de typische gegevens uit deze
gebruikshandleiding.
Het gebruik van enig soort slijpschijven is
verboden.
Controleer vóór het werken dat alle spijkers en
andere metalen voorwerpen uit het werkstuk zijn
verwijderd.
U moet de zaagtafel stevig en veilig op een
werkbank of dergelijke bevestigen.
Probeer nooit extreem kleine werkstukken te
zagen.
Begin pas met zagen wanneer de machine het
maximale toerental heeft bereikt.
Na het uitschakelen van de zaagtafel mag u het
zaagblad niet afremmen door het zijdelings te
belasten.
Zorg ervoor dat de tandkrans van het zaagblad
geen afgezaagde stukken vastpakt en
wegslingert.
U mag de zaagtafel uitsluitend gebruiken als
stationaire installatie. Anders aanvaardt BRÜDER
MANNESMANN geen vrijwaring of
aansprakelijkheid bij eventuele schaden.
Functionerende bescherminrichtingen
Controleer of alle inrichtingen die leiden tot het
afdekken van het zaagblad probleemloos werken,
in het bijzonder:
klem de bladbescherming nooit vast
repareer een klemmende bladbescherming
onmiddellijk.
u mag de spie niet verwijderen.
Stel de spie correct in.
Controle van het zaagblad
Gebruik geen zaagbladen met scheuren of
vervormingen.
Gebruik geen zaagbladen uit hoog gelegeerd
sneldraaistaal (HSS-staal).
Gebruik geen zaagbladen die niet voldoen aan de
gegevens uit deze gebruikshandleiding.
Gebruik geen zaagbladen waarvan het
basislichaam dikker is of waarvan de zetting
kleiner is dan de dikte van de spie.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u
zaagbladen vervangt, of instel- of
onderhoudswerkzaamheden verricht.
Let erop dat het zaagblad vast is gemonteerd en
in de juiste richting draait.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bruder Mannesmann 12850 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bruder Mannesmann 12850 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info